Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 148/2004

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Skarzyńskiego
Uchwała nr 148/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 października 2004roku


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Skarzyńskiego

Na podstawie art. 229 pkt. 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Skargę Pana Michała Skarzyńskiego wnoszoną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oddala się jako bezzasadną.


Uzasadnienie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 1994r. wydanym w sprawie sygnatura akt – R XII Nsm 337/94Państwo Zyta i Marian Paździur zamieszkali w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta 12 m.15, zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla małoletniego wówczas Michała Skarzynskiego, ich wnuka. W aktach sprawy znajduje się oświadczenie Państwa Paździur iż wnuk zamieszkiwał u nich od urodzenia, a więc miejscem jego pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej było miejsce zamieszkania dziadków we wsi Opypy w gminie Grodzisk Mazowiecki(powiat grodziski). Zgodnie z art. 33 p ust. 8 w związku z ust.1 pkt.2 tegoż artykułu ustawy z dnia 29 listopada 1990roku o pomocy społecznej (t.j. z 1998 roku Dz. U. nr 64 poz. 414 ze zm.)- ta bowiem ustawa miała zastosowanie w sprawie wniosku o przyznanie pomocy na kontynuację nauki w dacie jego złożenia przez Pana Michała Skarzyńskiego do PCPR w Grodzisku Mazowieckim - pomoc pieniężną na kontynuację nauki wychowanka rodziny zastępczej przyznaje starosta powiatu właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Pobyt ma charakter faktyczny i dla jego stwierdzenia nie jest koniecznym potwierdzenie w formie zameldowania na pobyt stały(meldunek). Tak, więc PCPR w Grodzisku Mazowieckim miał podstawę prawną do rozpatrzenia wniosku Pana Michała Skarzyńskiego i wydania decyzji w tejże sprawie. W dniu 6 lutego 2003r.została wydana decyzja odmawiająca Panu Skarzyńskiemu przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, bowiem nie spełniał kryteriów ustawowych do uzyskania takiego świadczenia. Przyczyną dla której wydano decyzję odmowną, był ustalony w wywiadzie środowiskowym fakt przekroczenia przez rodzinę ustawowego kryterium dochodowego. Pan Michał Skarzyński otrzymał tę decyzję i nie wniósł od niej odwołania, wobec czego uzyskała ona przymiot ostatecznej. Sprawa pomocy pieniężnej na usamodzielnienie trafiła ponownie do PCPR w Grodzisku Mazowieckim w maju 2004r., kiedy to okazało się, że Pan Michał Skarzyński ponownie wystąpił o przyznanie pomocy na kontynuację nauki, ale tym razem do ośrodka właściwego ze względu na miejsce zameldowania Go na pobyt stały. Ośrodek ten uznał się za właściwy do rozpatrzenia sprawy i wystąpił o przekazanie dokumentacji dotyczącej Pana Michała Skarzyńskiego. W dokumentacji przekazano także decyzję ostateczną z dnia 06 lutego 2003roku w sprawie, która była przedmiotem wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, iż sytuacja Pana Michała Skarzyńskiego uległa zmianie i na czas złożenia wniosku w 2004roku, dochód wskazany w jego oświadczeniu pozwalał na przyznanie wnioskowanego świadczenia. Pan Skarzyński to świadczenie otrzymał.
W opisanych okolicznościach brak jest podstaw do stwierdzenia, iż skarga Pana Michała Skarzyńskiego jest zasadna i stąd też winna ulec oddaleniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.41
Czas Administrator Opis zmiany
08.11.2004 r., godz. 09.41 Marek Madej Dodanie strony do BIP.