Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 155/2004

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r.
UCHWAŁA NR 155/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r.


Na podstawie art.12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 142 z 2001, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.109,110,116,122,124 i art.128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 z 2003 roku , poz.148 z późn.zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu ogółem w wysokości 38.884.436,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Z kwoty tej 550.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2002 i 2003 roku. Deficyt budżetu, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów i pożyczek z dochodów roku 2005 wyniesie 1.010.000,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
-) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.044.922,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1a.


§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 39.344.436,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
-) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.044.922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.010.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 są przychody pochodzące z:
-) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 830.000,00 zł
-) wolnych środków w wysokości 180.000,00 zł.

§ 4

Prognozę długu Powiatu na dzień 31.12.2005r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 323.252 zł i rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 237.463 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 5.144.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz plan zadań inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5A.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 98.000,00 zł oraz wydatków z funduszu w wysokości 187.000,00 zł Plan funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w wysokości 2.332.200,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 7, 7/1.


§ 9

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.740.000,00 zł oraz wydatków gospodarstw w wysokości 1.740.000,00 zł. Szczegółowe plany poszczególnych gospodarstw przedstawiają załączniki Nr 8, 8/1.

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w wysokości 180.000,00 zł oraz plan wydatków środków w wysokości 187.000,00 zł. Szczegółowe plany poszczególnych środków specjalnych przedstawiają załączniki Nr 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 171.500 zł zgodnie z załącznikami nr 10 i 10/1.


§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu;
 do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 350.000 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.55
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 09.55 Marek Madej Dodanie strony do BIP.