Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 156/2004

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk – Siestrzeń w 2005 roku.
Uchwała Nr 156/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk – Siestrzeń w 2005 roku


Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 / i art.48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zaciąga się pożyczkę w wysokości 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk – Siestrzeń w 2005 roku.

§ 2

Zabezpiecza się spłatę pożyczki, o której mowa w § 1 poprzez nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Grodziskiego w Banku BPH S.A. I o/Grodzisk Mazowiecki oraz weksla in blanco z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.

§ 3

Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi w 2008 roku z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.57
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 09.57 Marek Madej Dodanie strony do BIP.