Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Budynek B
p. II
pok. nr 29.

Kontakt:
tel.: (22) 724-07-11 lub (22) 724-05-01 wew. 213, 204

Naczelnik Wydziału
Anna Kowalska

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy w szczególności:

1) opracowywanie propozycji programowo-strategicznych do działania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz ewaluacja przyjętych strategii,
2) prowadzenie spraw dotyczących zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek oświatowych,
3) prowadzenie spraw związanych z działalnością oświaty niepublicznej w zakresie:
a) ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
b) nadawania (i cofania) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
c) udzielania i rozliczania dotacji,
4) nadzór nad przygotowaniem do zatwierdzenia i realizacją arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
5) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły, placówki, Muzeum,
6) prowadzenie akt i spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
7) ocena pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
8) opracowywanie regulaminu wynagradzania oraz nagradzania nauczycieli szkół i placówek,
9) opracowywanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z art. 30 Karty Nauczyciela,
10) przeprowadzanie procedury uzyskiwania przez nauczycieli kontraktowych stopnia nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie innych spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
11) przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród, medali i odznaczeń resortowych dla dyrektorów szkół i placówek,
12) przygotowanie dokumentacji związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i placówek,
13) kierowanie dzieci niepełnosprawnych do placówek na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów,
14) kierowanie nieletnich do ośrodków zgodnie z postanowieniem sądu,
15) współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski,
16) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
17) opracowywanie materiałów i obsługa System Informacji Oświatowej,
18) analiza prawidłowości danych do naliczania subwencji oświatowej,
19) cykliczne przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
20) opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej (do GUS, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i innych),
21) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym oświaty, kultury i sportu oraz wniosków na Zarząd Powiatu,
22) planowanie, opracowywanie i popularyzowanie Kalendarza Imprez Powiatowych oraz współpraca z jednostkami Powiatu w tym zakresie,
23) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
24) nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw gospodarczych, finansowych, administracyjnych i organizacji pracy,
25) nadzór nad działalnością Muzeum i Biblioteki Powiatowej,
26) prowadzenie rejestru Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych oraz nadzorowanie ich działalności,
27) organizowanie konkursów ofert na realizację zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe,
28) realizacja programów edukacyjnych, w tym wspieranie edukacji uczniów uzdolnionych (nagrody i stypendia Starosty),
29) realizacja innych zadań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.02.2020 r., godz. 12.47
Czas Administrator Opis zmiany
26.02.2020 r., godz. 12.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.08.2019 r., godz. 12.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.08.2019 r., godz. 12.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.07.2016 r., godz. 14.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.04.2016 r., godz. 15.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.04.2016 r., godz. 12.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 14.59 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 13.07 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.