Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 205/2005 Rady Powiatu Grodziskiego dnia 31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 156/2004 o zaciągnięciu pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk-Siestrzeń w 2005 roku.
Uchwała nr 205/2005
Rada Powiatu Grodziskiego
dnia 31 sierpnia 2005 roku


w sprawie zmiany Uchwały nr 156/2004 o zaciągnięciu pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk-Siestrzeń w 2005 roku.Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592/ i art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz.148/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 156/2004 z dnia 18.12.2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk-Siestrzeń w 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 w Uchwale nr 156/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową
drogi Grodzisk-Siestrzeń w 2005 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 1 zaciąga się pożyczkę w wysokości 334.000 zł /słownie; trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kanału deszczowego wraz z przebudową drogi Grodzisk – Siestrzeń w 2005 roku.”

2. Paragraf 3 powyższej uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 3 Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi w latach 2006-2008 z dochodów własnych powiatu”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.00
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2005 r., godz. 10.00 Marek Madej Dodanie strony do BIP.