Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 206/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 196/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Uchwała nr 206/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 sierpnia 2005 roku


w sprawie zmiany Uchwały nr 196/2005 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 czerwca 2005 roku o szczegółowych zasadach i trybie
umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych
powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), i w związku z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /D. U. Nr 62, poz. 718 ze zm./ Rada Powiatu uchwała, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr 196/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych wprowadza się następującą zmianę:
Paragraf 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.01
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2005 r., godz. 10.01 Marek Madej Dodanie strony do BIP.