Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 234/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.
Uchwała Nr 234/ 2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami), art. 30 ust. 6, 6a i art. 49 ust. 1a w związku z art. 9g ust. 2,4,5,9, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455, z późn. zmianami), jak również § 51 ust. 1 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002r. Nr 100 poz. 908).
Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski w brzmieniu określonym w załączniku 1 do uchwały.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowania mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: Uchwała nr 131/2000 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 14 września 2000 r., Uchwała nr 191/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2001 r. i Uchwała nr 65/2003 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2003 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do spraw w niej określonych od 1 stycznia 2006 r.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.23
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.23 Marek Madej Dodanie strony do BIP.