Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 238/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r.
Uchwała Nr 238/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005r.


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 142 z 2001, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.109,110,116,122,124 i art.128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 z 2003 roku , poz.148 z późn.zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu ogółem w wysokości 50.424.902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Z kwoty tej 701.926,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2005. Deficyt budżetu, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów i pożyczek z dochodów roku 2006 wyniesie 3.200.000,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
-) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.236.804,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1A.


§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 52.922.976,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
-) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.236.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 są przychody pochodzące z:
-) kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.
-) pożyczki z WFOŚiGW 200.000,00 zł.

§ 4

Prognozę długu Powiatu na dzień 31.12.2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 194.000,00 zł i rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 448.000,00 zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 14.544.300,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 , plan zadań inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5A oraz plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5B.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.000,00 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 124.000,00 zł. Plan funduszu stanowi załącznik Nr 6.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.100.000,00 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 1.517.000,00 zł. Plan funduszu stanowi załącznik Nr 7.


§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w wysokości 2.142.600,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 8, 8/1, 8/2 oraz dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 48.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8/3.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów dochodów własnych w wysokości 191.250,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 193.150,00 zł. Szczegółowe plany poszczególnych dochodów własnych przedstawiają załączniki Nr 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,9/5.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.794.370,00 zł .Szczegółowe plany poszczególnych gospodarstw przedstawiają załączniki Nr 10, 10/1
§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224.600,00 zł zgodnie z załącznikami nr 11 i 11/1.


§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu;
 do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 350.000 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.27
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.27
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.27 Marek Madej Dodanie strony do BIP.