Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 239/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2006 roku.
Uchwała Nr 239/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2006 roku.

Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 / i art.48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 poz. 148/ w związku z art.69 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe /Dz.U. Nr 72 poz.665 z 2002 roku/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

§ 2

Zabezpiecza się spłatę kredytu, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco „bez protestu” wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym nr 29 1060 0076 0000 4010 6007 9520 w PBK S.A. O/Grodzisk Mazowiecki do wysokości wynikającej z umowy kredytowej.

§ 3
Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2007-2010 z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.27
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.27
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.27 Marek Madej Dodanie strony do BIP.