Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 240/2005 Rady Powiatu Grodziskiego dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku.
Uchwała Nr 240/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku.


Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 / i art.48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zaciąga się pożyczkę w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim. w 2006 roku.

§ 2

Zabezpiecza się spłatę pożyczki, o której mowa w § 1 poprzez nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Grodziskiego w Banku BPH S.A. I o/Grodzisk Mazowiecki oraz weksla in blanco z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.

§ 3
Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi w latach 2007-2008 z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.28
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.28
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.28 Marek Madej Dodanie strony do BIP.