Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 12/2002

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Grodziskiego, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała nr 12/2002
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Grodziskiego, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1592/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stałe Komisje Rady Powiatu Grodziskiego i określa przedmiot ich działania:

Komisja Polityki Społecznej - sprawy: profilaktyki zdrowotnej; promocji zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; budowy Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim; polityki prorodzinnej; zwalczania patologii społecznych; pomocy osobom niepełnosprawnym; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; strategii powiatowej rozwiązywania problemów społecznych, w tym domy pomocy społecznej, sprawy bezdomności, rodzin zastępczych i pomocy w integracji ze środowiskiem. Sprawy - edukacji publicznej; kultury i ochrony dóbr kultury; kultury fizycznej i turystyki; współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym są sprawy stanowiące przedmiot działania Komisji; mediów publicznych; wypoczynku i rekreacji; bibliotek i muzeów; organizacji młodzieżowych; uroczystości z okazji obchodów świąt i rocznic historycznych; promowanie osiągnięć sportowych i wiedzy młodzieży; sprawy kombatantów.

Komisja Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej - sprawy: gospodarowania mieniem powiatu; współpracy z samorządem gospodarczym na terenie działania powiatu; inwestycji własnych powiatu i inwestycji realizowanych z udziałem lub za zgodą powiatu; transportu, komunikacji i dróg publicznych; form organizacyjnych gospodarki powiatu; tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyposażenia ich w majątek; ochrona konsumenta; kierunków i zakresu promocji powiatu grodziskiego, w tym współpracy z mediami publicznymi; współpracy z komisjami rad gmin w zakresie działania Komisji.

Sprawy - współpracy samorządu powiatowego z instytucjami związanymi z integracją europejską
Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich

Sprawy: ochrony środowiska i przyrody; gospodarki wodnej; współpracy z organizacjami państwowymi i pozarządowymi, których celem statutowym są sprawy stanowiące przedmiot działania Komisji; zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego.

Sprawy - rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, kierunków rozwoju lokalnej gospodarki na wsi i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi; izb rolniczych; kierunków rozwoju hodowli zwierząt i płodów rolnych; oświaty zawodowej rolników.

Sprawy - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; współpracy z Prokuraturą i Policją.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Sprawy: opiniowania projektów aktów prawa miejscowego w tym Statutu Powiatu;

Sprawy: rozpatrywania i opiniowania projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych wymagających wprowadzenia ich w życie uchwałami Rady Powiatu;

Sprawy: śledzenia zmian wprowadzanych aktami wyższego rzędu, a dotyczących spraw uregulowanych wcześniej w aktach prawa miejscowego oraz wnioskowanie o wprowadzenie odpowiednich korekt;

Sprawy: współpracy z samorządami gmin z terenu Powiatu;

Sprawy: rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących organizacji samorządu powiatowego.

§ 2

Skład osobowy Komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego określają odpowiednio załączniki nr 1,2,3,4, do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.22
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.22 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.