Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 242/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 239/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2006 roku
Uchwała nr 242 /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 239/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2006 rokuNa podstawie art.12 pkt 8 lit .”c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roju o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r .,Nr 142, poz.1592 ze zmianami/ i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/Dz.U. Nr 249 poz.2104/ w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe /Dz.U. Nr 72 poz. 665 z 2002 roku/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale nr 239/2005 Rady Powiatu Grodziskiego wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zabezpiecza się spłatę kredytu poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.53
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.53
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 12.53 Marek Madej Dodanie strony do BIP.