Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 244/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości położnej w Milanówku-Turczynku przy ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 244/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości położnej w Milanówku-Turczynku przy ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Powiatu Grodziskiego uznaje za konieczne zintensyfikowanie działań zmierzających do zagospodarowania nieruchomości, położonej w Milanówku-Turczynku przy ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.
2. Rada Powiatu Grodziskiego uznaje, iż wśród przedłożonych koncepcji zagospodarowania wyżej wymienionej nieruchomości najlepsza jest oferta SZPZOZ Szpital Zach., która obejmuje zagospodarowanie nieruchomości na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji i opieki długoterminowej – dalej jako koncepcja.

§ 2
1. Zgodnie z rekomendacją Zarządu Powiatu Grodziskiego wyraża się zgodę na podjęcie prac
przygotowawczych zmierzających do zrealizowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości na cele
opieki zdrowotnej, obejmujących przygotowanie wstępnej dokumentacji projektu.
2. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd Powiatu Grodziskiego do przygotowania informacji i wstępnej
dokumentacji związanej z przedmiotowym projektem.
3. Powyższe zobowiązanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 marca 2006 i przedłożone w formie
raportu Radzie Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Zobowiązanie, o którym mowa w § 2 obejmuje:
- ustalenie i zebranie dokumentów dotyczących statusu prawnego nieruchomości,
- ustalenie możliwości ustanowienia tytułu prawnego dla SZPZOZ Szpital Zachodni jako podmiotu
realizującego projekt zagospodarowania nieruchomości,
- ustalenie zakresu koniecznych zmian Statutu SZPZOZ Szpital Zachodni,
- przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finasowego projektu,
- wskazanie źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem wkładu finansowego Powiatu
Grodziskiego,
- wskazanie możliwości kontraktowania usług medycznych z NFZ,
- aktualizację wstępnej koncepcji projektu przedłożonego przez SZPZOZ Szpital Zach.,
- ustalenie zakresu i kosztów przygotowania dokumentacji projektowej.

§ 4
Rada Powiatu Grodziskiego podejmie ostateczną decyzje w zakresie sposobu zagospodarowania nieruchomości o której mowa w § 1 po analizie koncepcji przez Zarząd Powiatu.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.56
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 12.56 Marek Madej Dodanie strony do BIP.