Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 261/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała nr 261/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2003 roku Dz. U. nr 86, poz. 804) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 146, poz.1223 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów, odpowiednio do ustalonego czasu pracy, miesięczne wynagrodzenie:

1. Wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII grupy tj. 1.344,00 zł;
2. Dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów
pracowniczych.

3. Dodatek funkcyjny wg grupy 5 w wysokości 44%
najniższego wynagrodzenia w tabeli (800,00zł) tj. 176,00 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała 176/2005 z dnia 31 marca 2005 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2006 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.03
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 15.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.