Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 263/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 255/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku .
Uchwała Nr 263/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 rokuw sprawie zmiany Uchwały nr 255/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku .

Na podstawie art.12 pkt .8 lit. „c „ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 / i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1

W Uchwale nr 255/2006 Rady Powiatu Grodziskiego wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dotychczasowa treść w § 2 Uchwały otrzymuje oznaczenie jako „ust.1”.
2/ W § 2 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
„§ 2.2 Spłata pożyczki w kwocie 100 000 zł nastąpi w latach 2007-2008 z dochodów własnych powiatu”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.07
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 15.07 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.