Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 270/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej.
Uchwała nr 270/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006 roku


w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Dalekiej.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Grodzisk Mazowiecki w obrębie nr 58 jako działka nr 75/4 o powierzchni 3435 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 37 169, stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – w zarząd Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz.

§ 2
Koszty sprzedaży nieruchomości pokryte zostaną z działu 700 rozdz. 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.52
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.52
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.52 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.