Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 288/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 288/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza zmiany do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim :
1. dodaje się pkt 4 w § 6 w brzmieniu:
§ 6 pkt 4. „Zespól realizuje zadania dydaktyczne i badawcze oraz prowadzi
badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.”
2. dodaje się pkt 7 w § 21 w brzmieniu:
§ 21 pkt 7 „Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom
fizycznym i innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych na
usługi nie zakontraktowane przez NFZ.”
3. Zatwierdza się zmiany w strukturze organizacyjnej wg systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga

Zał. Nr 1
do statutu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

04 Szpital

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
4130 Pododdział Nefrologiczny
4100 Pododdział Kardiologiczny
4220 Oddział Neurologiczny i Udarowy
4401 Oddział Pediatryczny
4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
4452 Ginekologia jednego dnia
4640 Oddział Urologiczny
4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4450 Oddział Ginekologiczny
4910 Blok operacyjny
4930 Centralna Sterylizatornia
4132 Stacja Dializ
4900 Izba Przyjęć
4920 Apteka


05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

7240 Pracownia rentgenowska
7230 Pracownia rentgenowska badań naczyniowych
7210 Pracownia USG
7200 Pracownia Mammografii
7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
7200 Pracownia aparatury medycznej i informatyzacji
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

7100 Pracownia hematologii
7100 Pracownia biochemii
7100 Pracownia analityki ogólnej
7100 Pracownia serologii grup krwi
7100 Pracownia koagulogii
7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii

7100 Pracownia serologii
7100 Pracownia bakteriologii
7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

08 Zakład Patomorfologii

09 Przychodnia Specjalistyczna

1272 Poradnia Pulmonologiczna
1130 Poradnia Nefrologiczna
1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
1220 Poradnia Neurologiczna
1222 Poradnia Leczenia Bólu
1020 Poradnia Diabetologiczna
1100 Poradnia Kardiologiczna
1010 Poradnia Alergologiczna
1030 Poradnia Endokrynologiczna
1031 Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
1600 Poradnia Okulistyczna
1610 Poradnia Otolaryngologiczna
1640 Poradnia Urologiczna
1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
1160 Poradnia Medycyny Pracy
7910 Pracownia endoskopii
7000 Pracownia prób wysiłkowych
7000 Pracownia Holtera
7000 Pracownia spirometrii
1050 Poradnia Gastroenterologiczna
1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
1240 Poradnia Onkologiczna
1458 Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

010 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

011 Szpitalny Oddział Ratunkowy

012 Podstawowa Opieka Zdrowotna

0010 Poradnia lekarza POZ
0030 Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

013 Pogotowie Ratunkowe

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W
3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)19 czerwiec 2006 r.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.04
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.04 Administrator Dodanie strony do BIP.