Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 284/2006 Rada Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 284/2006
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Maz.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. 249 poz.2104 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Załącznik do Uchwały nr 284/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
STATUT
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM
§ 1.
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim zwany dalej „Zarządem Dróg”
działa na podstawie:
a/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
b/ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2004r. Nr 204
poz. 2086 z późn. zm.),
c/ uchwały Rady Powiatu Nr 284/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego
d/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249
poz. 2014),
e/ niniejszego statutu.
§ 2.
1. Zarząd Dróg jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego.
2. Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41
3. Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat Grodziski.
4. Powiatowy Zarząd Dróg finansowany jest na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
5. Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest realizacja zadań Powiatu Grodziskiego w zakresie zarządzania i utrzymania dróg powiatowych.
§ 3
Do zadań Zarządu Dróg w szczególności należy:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Zarządcy Dróg, w zakresie:
a) zajęcia pasa drogowego
b) zjazdów z dróg,
c) orzekania o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,
d) wydawanie zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogi nie związanych z gospodarka drogową,
e) wydawanie zgody na lokalizowanie w pasie drogi obiektów handlowych i reklamy oraz naliczanie i pobieranie opłat z tego wynikających.
2. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz proponowanie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
3. Opiniowanie wniosków o przejazdy po drogach pojazdów przekraczających dopuszczalne gabaryty.
4. Występowanie na grunty przyległe do pasa drogi, urządzanie czasowych przejazdów przez grunty przyległe, ustawianie na gruntach przyległych do drogi zasłon przeciwśnieżnych
5. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania, budowy , modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronności oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
7. Pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.
8. Koordynacja robót w pasie drogowym.
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
10. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń związanych z drogą.
11. Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg.
12. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
14. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
15. Utrzymanie w czystości pasa drogowego.
16. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
17. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
18. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.
19. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
§ 4.
1. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjne w imieniu Zarządcy Dróg.
§ 5.
1. Dyrektor Zarządu pełni funkcje pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w
Powiatowym Zarządzie Dróg
2. Status prawny pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg określa ustawa o pracownikach samorządowych.
3. Zasady wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
§ 6.
Dyrektor Zarządu Dróg odpowiada za realizację zadań statutowych, a zwłaszcza:
1. kierowanie działalnością Zarządu Dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. dobór kadr i prawidłową organizację pracy,
3. właściwe gospodarowanie budżetem jednostki, zgodnie z jej planem finansowym i
upoważnieniem do zaciągania zobowiązań finansowych,
4. dbałość o należyte gospodarowanie mieniem jednostki,
5. właściwą współpracę z organami samorządu terytorialnego.
§ 7.
1. Dyrektor Zarządu składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności oraz
przedstawia wykaz potrzeb w zakresie zarządu dróg powiatowych.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych określa regulamin
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
§ 8.
Zmiana treści statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.30
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.30 Administrator Dodanie strony do BIP.