Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 285/2006 Rada Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 285/2006
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Grodzisku Maz.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit.I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. 249 poz.2104 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Załącznik do Uchwały Nr 285/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

S T A T U T
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Przepisy ogólne

§ 1
1. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Urząd jest powiatową jednostką budżetową.
3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania Urzędu wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.
4. Urząd nie posiada osobowości prawnej.
5. Siedzibą Urzędu jest miasto Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 A.
§ 2

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2014),
c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),
d) niniejszego Statutu.
Zadania Urzędu

§ 3
Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do zadań Urzędu należy w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach.
2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
3. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
4. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.
5. Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
7. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.
8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
9. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
10. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
11. Współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
12. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów.
13. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
14. Wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy ;
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, albo na podjęcie działalności gospodarczej.
15. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, lub państw z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych obywateli tych państw w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
16. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami, z którymi Unia podpisała porozumienie o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
17. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
18. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu.
19. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
§4
Urząd wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach, w szczególności zadania wynikające z sektorowych programów operacyjnych, współfinansowanych z Funduszu Pracy i funduszy strukturalnych.


Organizacja urzędu
§ 5
1. Pracą urzędu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zwany dalej ”Dyrektorem”.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki przy pomocy zastępcy dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych.
3. Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3–letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy powołuje Starosta.
4. Starosta odwołuje Dyrektora po uzyskaniu zgody powiatowej rady zatrudnienia wyrażonej większością, co najmniej 2/3 składu rady.
5. Dyrektor powołuje i odwołuje swoich zastępców.
6. Dyrektor zatrudnia pozostałych pracowników Urzędu na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Starosta może w formie pisemnej upoważnić Dyrektora lub na jego wniosek innych pracowników do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
8. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu
9. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu.
Finanse Urzędu
§ 6
1. Mienie Urzędu stanowi majątek Powiatu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu w zakresie budżetu jest plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu.
3. Zasady finansowania działalności Urzędu z Funduszu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Postanowienie końcowe
§ 7
Urząd posługuje się pieczęcią o następującym brzmieniu:
Powiatowy Urząd Pracy
05-825 Grodzisk Maz.
ul. Daleka 11A
tel. 755 55 86, tel./fax 755 25 00
§ 8
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie jego uchwalenia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.32
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.32 Administrator Dodanie strony do BIP.