Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 286/2006 Rada Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 286/2006
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit.I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. 249 poz.2104 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie..

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga

Załącznik do Uchwały nr 286/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie :
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm./
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – Dz.U Nr.249 poz.2104 ze zm.;
3. ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości - /jednolity tekst z 2002 r.Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm;
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U Nr 123 poz.776.
5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
6. niniejszego statutu.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ;
Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim właściwy dla powiatów : grodziskiego , pruszkowskiego , warszawsko – zachodniego.
Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum ;
Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Zespołu ;
Staroście _ należy przez to rozumieć Starostę Grodziskiego ;
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Grodziskiego ;
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Grodziskiego ;
Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Centrum i Zespołu ;
Powiecie – należy przez to rozumieć powiat grodziski , z tym że przy działalności zespołu należy rozumieć teren powiatów : grodziskiego , pruszkowskiego i warszawsko – zachodniego.

§ 1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , zwane dalej „Centrum „ jest jednostką organizacyjną powiatu . Centrum działa jako jednostka budżetowa.

§ 2
Siedzibą Centrum jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 3
Centrum w zakresie powierzonych spraw prowadzi działalność na terenie powiatu .

§ 4
Zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy socjalnej mieszkańcom powiatu w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę , zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe powiatu , w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych społeczności lokalnej. W ramach organizacyjnych Centrum działa Zespół, który realizuje zadania w zakresie rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów. Zespół działa na podstawie własnego regulaminu organizacyjnego.

§ 5
Zadanie , o którym mowa w § 4 , Centrum będzie realizowało poprzez:
1. wykonywanie określonych ustawowo zadań własnych powiatu , w zakresie :
1/ opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych , ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , wspierania osób niepełnosprawnych i
innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ;
2/ prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie psychologii, prawa , zwalczania patologii
społecznych i.t.p.;
3/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych , udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacania wynagrodzenia z tytułu
pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionym , z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym ;
4/ zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych , placówek
opiekuńczo – wychowawczych , dla dzieci i młodzieży , w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym , a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie ;
5/ pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu , umieszczonych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i w rodzinach zastępczych , również na terenie innego powiatu ;
6/ przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego , domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich , zakłady
poprawcze , specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze ;
7/ pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich , zakłady
poprawcze , specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się ;
8/ pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem , które otrzymały status uchodźcy ;
9/ pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ;
10/ prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób ;
11/ prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych
ośrodków wsparcia , w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , z wyłączeniem
środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi ;
12/ prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej ;
13/ udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ;
14/ szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
15/ doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu ;
16/ podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych ;
17/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie , również w wersji
elektronicznej , z zastosowaniem systemu informatycznego ;
18/ sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej ;
19/ kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy , , niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności , do organów określonych odrębnymi przepisami .
20/ opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią województwa , powiatowych programów działań na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie :
a/ rehabilitacji społecznej ;
b/ przestrzegania praw osób i niepełnosprawnych ;
21/ podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności ;
22/ opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępnianie na potrzeby samorządu województwa ;
23/ współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób ;
24/ dofinansowanie :
a/ uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych ;
b/ sportu , kultury , rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ;
c/ zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów ;
d/ likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych , w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ;
e/ rehabilitacji dzieci i młodzieży ;
25/ dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej .
2. poprzez realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi , w zakresie :
1/ pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby
składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia ;
2/ prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
3/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej , mających na celu
ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia .

3. poprzez wykonywanie uchwał rady powiatu , zarządu powiatu podjętych w sprawach należących do
zadań Centrum .

4. poprzez współprace z organizacjami rządowymi i pozarządowymi , stowarzyszeniami i fundacjami
oraz innymi organizacjami , których celem statutowym są sprawy realizowane przez Centrum .

§ 6
Centrum będzie realizowało swoje zadania przy pomocy kadry zatrudnionej w Centrum i jednostkach organizacyjnych działających w strukturze Centrum.

§ 7
1. Centrum kieruje i reprezentuje dyrektor Centrum .
2. W zakresie powierzonych Centrum spraw , dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo i ponosi za nie odpowiedzialność .
3. Dyrektor Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne . W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

§ 8
1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia zarząd powiatu.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Centrum jest Starosta Grodziski .

§ 9
W czasie nieobecności dyrektora Centrum , jego funkcje wykonuje Główny Księgowy Centrum lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik Centrum .

§ 10
Do zakresu czynności dyrektora Centrum należy w szczególności :
1/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Centrum i kierowanie jego działalnością ;
2/ wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy , w rozumieniu kodeksu pracy , w odniesieniu do
pracowników Centrum , w tym ustalanie struktury Centrum ;
3/ wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w odniesieniu do kierowników jednostek
organizacyjnych działających w strukturze Centrum i podporządkowanych Centrum ;
4/ sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania jednostek w strukturze Centrum i
podporządkowanych Centrum ;
5/ reprezentowanie Centrum i działanie w imieniu Centrum wobec władz , instytucji , organizacji i osób
trzecich ;
6/ składanie w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w
planie finansowym Centrum ; jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania
majątkowego , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Centrum ;
7/ wydawanie na podstawie upoważnienia Starosty Grodziskiego decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ;
8/ na podstawie upoważnienia starosty zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych z rodzinami
zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka ;
9/ opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach pomocy społecznej działających w
strukturze powiatowej ;
10/ współpraca z sądem , w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie
lub częściowo opieki rodzicielskiej;
11/ składanie radzie powiatu sprawozdań rocznych z działalności Centrum i przedstawianie wykazu potrzeb
w zakresie pomocy społecznej ;
12/ przedstawianie raz do roku sądowi wykazu rodzin zastępczych .

§ 11
Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych w strukturze Centrum i podporządkowanych Centrum .


§ 12
1 . Prawa i obowiązki pracowników Centrum określa regulamin pracy .
2. Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum określają przepisy odrębne.

§ 13
1. Nadzór nad finansami Centrum , jednostek w strukturze Centrum i podporządkowanych Centrum sprawuje główny księgowy Centrum .
2. Głównego księgowego Centrum zatrudnia i zwalnia dyrektor Centrum .
3. Prawa i obowiązki głównego księgowego Centrum określają przepisy odrębne - ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości .

§ 14
Centrum rozlicza się z budżetem powiatu grodziskiego.

§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków , zwany planem finansowym .
2. Plan finansowy Centrum sporządza i przedstawia zarządowi powiatu grodziskiego dyrektor Centrum
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przygotowuje i przedstawia zarządowi powiatu grodziskiego dyrektor Centrum w terminie 20 dni od zakończenia roku budżetowego .

§ 16
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i stosuje przepisy o rachunkowości .

§ 17
Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego ustalenia .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.33
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.33 Administrator Dodanie strony do BIP.