Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 287/2006 Rada Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym
Uchwała nr 287/2006
Rada Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym
Na podstawie art.12 pkt 8 lit.I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. 249 poz.2104 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew RelugaZałącznik do Uchwały nr 287/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

Statut Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim gmina Grodzisk Mazowiecki

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym przy ul. ks. M. Oziębłowskiego 20, gmina Grodzisk Mazowiecki zwany dalej Domem działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 15 kwietnia 2004r. Nr 64 poz. 593)
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2014),
5. Niniejszego statutu nadanego Uchwałą Rady Powiatu.

§ 2
1. Ilekroć mowa „Dom”, oznacza to Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią
w Grodzisku Mazowieckim.
2. Ilekroć mowa „dyrektor”, oznacza to dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie
Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim
§ 3

1. Dom jest państwową jednostką budżetową podległą Starostwu Grodziskiemu. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Starosta tego powiatu lub z jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
2. Siedzibą Domu jest Izdebno Kościelne, a terenem działania powiat grodziski.
3. Dom jest przeznaczony dla ludzi w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
4. Dom posiada filię w Grodzisku Mazowieckim ul. 3 Maja 63.

Rozdział II
CELE I ZADANIA DOMU

§ 4
1. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych .
2. Dom świadczy usługi:
1/ w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a/ miejsce zamieszkania
b/ wyżywienie
c/ odzież i obuwie
d/ utrzymanie czystości
2/ opiekuńcze, polegające na:
a/ udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
b/ pielęgnacji
c/ niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
3/ wspomagające, polegające na:
a/ umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
b/ podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu
c/ umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
d/ zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu
e/ stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną
f/ działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego
możliwości
g/ zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych
h/ zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do
informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu
i/ sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu
j/ finansowanie mieszkańcowi Domu nie posiadającemu własnego dochodu, wydatki
na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30%
zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
§ 5
1. Mieszkaniec Domu ma między innymi prawo do:
1/ godnego traktowania,
2/ uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
3/ posiadania własnych drobnych przedmiotów oraz miejsca na ich przechowywanie
i innych przedmiotów po uzgodnieniu z dyrektorem Domu,
4/ uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia
mieszkańców,
5/ pomocy w załatwianiu jego ważnych spraw osobistych,
6/ spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
7/ uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
8/ aktywnego trybu życia stosownie do stanu zdrowia z uwzględnieniem rehabilitacji,
9/ zgłaszania skarg i wniosków do samorządu dyrektora Domu,
10/ uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru do organów samorządu,
11/ przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskania z ich strony pielęgnacji
i opieki w formach i zakresie stosowanych do regulaminu Domu,
12/ przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu o takim
zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub
przedstawiciela ustawowego
§ 6
Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
1/ współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
2/ dbanie na miarę jego możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek
w swoich rzeczach i wokół siebie,
3/ przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
4/ przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,
5/ dbałość o mienie Domu,
6/ ponoszenie opłat za pobyt w Domu według zasad określonych w ustawie z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Rozdział IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA DOMU
§ 7
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor .
2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
1/ głównego księgowego,
2/ kierowników działów.
3. Organami doradczymi są:
1/ przedstawiciel załogi wyłoniony przez pracowników
2/ samorząd mieszkańców
4. Organizację wewnętrzną stanowią:
1/ dział opiekuńczo – terapeutyczny
2/ dział administracyjno – gospodarczy
3/ dział finansowo – księgowy
4/ samodzielne stanowiska
5. Dyrektor Domu zobowiązany jest w szczególności do:
1/ tworzenia warunków do coraz pełniejszej realizacji zadań stojących przed Domem,
2/ kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
3/ zagwarantowania mieszkańcom respektowania ich praw osobistych,
4/ otoczenia mieszkańców szczególną troską zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w
Domu, aby ta adaptacja przebiegała łagodnie,
5/ zapoznania mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu,
6/ udzielania mieszkańcom Domu pomocy w załatwianiu ich ważnych spraw osobistych,
7/ utrzymania kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu i innymi osobami interesującymi
się mieszkańcami,
8/ występowania do właściwego sądu opiekuńczego o wyznaczenie opiekuna lub kuratora
dla mieszkańca, którego stan zdrowia albo sytuacja życiowa tego wymaga,
9/ utrzymania kontaktów z sądem opiekuńczym oraz opiekunami i kuratorami
mieszkańców Domu,
10/ zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania samorządu mieszkańców Domu,
który ma charakter opiniodawczo-doradczy,
11/ zorganizowania zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem
i miejscowymi zwyczajami, gdy obowiązku tego nie dopełnia rodzina zmarłego
6. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin wydany przez dyrektora Domu.
§ 8
Do kompetencji dyrektora należą wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Domem, a w szczególności:
1/ organizowanie pracy Domu w sposób zapewniający należyte wykonanie świadczonych
usług;
2/ należyte gospodarowanie mieniem, które jest w posiadaniu Domu
3/ zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
4/ zawieranie umów w imieniu Domu
5/ udzielanie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Domu przed organami administracji lub wymiarem sprawiedliwości

§ 9
1. Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu.

Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10
Dom jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem Powiatu Grodziskiego.

§ 11
Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 13
Statut obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Radę Powiatu Grodziskiego
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.35
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.35 Administrator Dodanie strony do BIP.