Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 289/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania inansowego oraz rachunku zysków i strat za 2005 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 289/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2005 rok
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku /tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 ze zmianami/ i art. 60 ust.1 w związku z art.67 ust 1,2 i 3ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej/Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zmianami/ oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1

W oparciu o przedłożenie sprawozdania tj. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w kapitale /funduszu własnym/, rachunek przepływów pieniężnych oraz opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2005 rok - zatwierdza:
- sprawozdanie finansowe /bilans/ Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktów i pasywów zamyka się kwotą 197.993.969,78
oraz rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 29.607.921,67 zł
- koszty działalności operacyjnej 38.251.736,77 zł
- pozostałe przychody operacyjne 551.778,76 zł
- pozostałe koszty operacyjne 259.069,93 zł
- przychody finansowe 49.836,09 zł
- koszty finansowe 449.759,10 zł
- strata brutto z działalności gospodarczej 8.751.029,28 zł
- strata netto 8.751.029,28 zł


§ 2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 uzyskało pozytywną opinię Rady Społecznej SZPZOZ Szpital Zach. uchwałą nr 10/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
§ 3
Ustala się, że wynik finansowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. pokryty zostanie ze środków Funduszu Zakładu oraz zysków przyszłych okresów.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.42
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.42 Administrator Dodanie strony do BIP.