Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 293/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3.
Uchwała nr 293/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3.

Na podstawie art. 12, pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami/ w związku z art.5 ust.2 pkt 1 i ust.3 oraz art.62 ust.5a, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 września 2006 roku tworzy się placówkę oświatową pod nazwą: Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J.Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3.
2. Z dniem 1 wrześnie 2006 roku włącza się Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w skład Szkół Nr 2 im. gen. J.Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3, prowadzonego przez Powiat Grodziski.

§ 2
1. Akt założycielski placówki, o której mowa w 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadaje się statut Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga


Załącznik nr 1
do Uchwały nr 293/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.


A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I
PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity; Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3, art. 62 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 293/2006 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3zakłada się z dniem 1 września 2006 r.

Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w
Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema
w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3


Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 sierpnia 2006 r.
Załącznik
do Uchwały Nr 293/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

S T A T U T

PUBLICZNEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGOw Milanówku
ul. Wójtowska 3SPIS TREŚCI


Rozdział I Status, siedziba i nazwa ośrodka
Rozdział II Cele i zadania ośrodka

Rozdział III Struktura ośrodka i jego organy

Rozdział IV Organizacja ośrodka
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka
Rozdział VI Słuchacze i zasady rekrutacji
Rozdział VII Postanowienia końcoweI. STATUS, SIEDZIBA I NAZWA OŚRODKA

§ 1

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zwany dalej „ośrodkiem”
jest publicznym ośrodkiem utrzymywanym i prowadzonym przez organa administracji samorządowej, wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku.
2. Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Grodziskiego. Ośrodek jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.
3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie.
Siedzibą ośrodka jest budynek i posesja przy ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku.

§ 2
Podstawę funkcjonowania ośrodka stanowią:
1. Uchwała nr 293/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. o powołaniu Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
2. Akt założycielski ośrodka.
3. Statut ośrodka.

§ 3
Ośrodek prowadzi dokształcanie i doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników
oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych:
a) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu
- w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
b) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu przygotowania
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - w zakresie teoretycznej
nauki zawodu,
c) doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego
rynku pracy.

§ 4
1. Ośrodek realizuje plan i programy nauczania określone i dopuszczone przez właściwego
ministra do spraw oświaty.
2. Programy nauczania realizowane są w oparciu o zestaw podręczników i innych środków
dydaktycznych dopuszczonych i zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej .

§ 5
Ośrodek stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia.

§ 6
1. Ośrodek jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników oraz świadczy usługi
edukacyjne dla zgromadzonych w niej młodocianych.
2. Obowiązki ośrodka wobec pracowników niepedagogicznych i ich obowiązki wobec
ośrodka określa regulamin pracy.
II. CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 7
Ośrodek realizuje cele i zadania ośrodka wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty
i innych przepisów prawa wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji
zawodowych;
2. zapewnia realizację prawa każdego słuchacza do kształcenia;
3. zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
4. umożliwia słuchaczom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
5. umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy;
6. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród słuchaczy oraz kształtuje właściwe postawy
wobec problemów ochrony środowiska;
7. przygotowuje słuchaczy do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez:
a) wdrażanie umiejętności i nawyków ustawicznego aktualizowania wiedzy
oraz humanitarnego stosunku do innych osób;
b) pobudzanie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania
wiedzy i umiejętności;
c) stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych;
d) zapoznawanie z różnymi sposobami korzystania ze źródeł informacji
przy poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
8. wyrabia właściwy stosunek do samego siebie i swoich poczynań w ośrodku;
9. kształtuje umiejętność nawiązywania właściwych kontaktów z otoczeniem
społecznym i przyrodniczym, szacunek do tych środowisk dla ich rozwoju i ochrony;
10. kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne życie, życie innych i los państwa;
11. gwarantuje wszystkim słuchaczom równe prawa bez względu na narodowość,
pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne;
12. ośrodek czyni wszystko, aby słuchaczom stworzyć optymalne warunki dla ich
intelektualnego, emocjonalnego rozwoju.

§ 8.
Cele opiekuńcze:
1. Ośrodek zapewnia słuchaczom, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym
i obsługi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w budynku szkolnym
oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza tym budynkiem.

2. Dla zapewnienia porządku w czasie przerw między lekcjami obowiązują dyżury nauczycieli według ustalonego planu. Obowiązkiem dyżurującego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom zachowań niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkoły. Również pracownicy obsługi dyżurują w wyznaczonych rejonach budynku podczas zajęć
i przerw lekcyjnych.

3. Za bezpieczeństwo młodocianych będących na lekcjach odpowiedzialność ponoszą nauczyciele.

4. Opiekę nad młodocianymi poza budynkiem szkoły w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, imprez i wycieczek krajoznawczo-turystycznych sprawuje opiekun wyznaczony przez dyrektora. Szczegółowe zasady i warunki bezpiecznego prowadzenia nauki i wykonywania zadań opiekuńczych określa regulamin bhp.

5. Ośrodek otacza indywidualną opieką młodocianych, którzy z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, problemów zdrowotnych lub losowych potrzebują szczególnych form opieki, w tym pomocy materialnej.

§ 9
1. Dla zapewnienia ciągłości i prawidłowości realizacji zadań ośrodka dyrektor powołuje
opiekuna dla turnusu słuchaczy.
2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
a) prowadzenie dokumentacji wychowawczej;
b) współpraca z nauczycielami ośrodka i dyrektorem;
c) zapoznanie słuchaczy ze statutem i regulaminem ośrodka;
d) pomaganie w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych.

§ 10
Ośrodek współdziała odpowiednio w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego młodocianych i dorosłych ze szkołami zawodowymi, zakładami pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkolnym Ośrodkiem Kariery w ZS Nr 2 i innymi podmiotami, na rzecz których ośrodek wykonuje zadania lub z którymi współpracuje.
III. STRUKTURA OŚRODKA I JEGO ORGANY

§ 11
W skład ośrodka wchodzą:
1. Zasoby materialne tj. składniki majątkowe ośrodka będące jego własnością.
2. Zasoby ludzkie tj. pracownicy ośrodka, słuchacze i inne osoby związane
z działalnością ośrodka.
3. Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb ośrodka tj.
a) pieniądze otrzymywane z organu prowadzącego,
b) finanse uzyskiwane z działalności gospodarczej ośrodka,
c) gromadzone na koncie Rady Rodziców, dobrowolne wpłaty słuchaczy
na utrzymanie ośrodka w zależności od potrzeb.
§12
Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi rachunkowości finansów publicznych.

§ 13
Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi ośrodka określają odrębne przepisy.
§ 14
Pracownikami ośrodka są:
1. Nauczyciele, pełniący funkcje kierownicze w ośrodku:
a) Dyrektor ośrodka.
2. Nauczyciele.
3. Pracownicy administracji i obsługi.
§ 15
W ośrodku może być utworzone na wniosek dyrektora ośrodka za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze

§ 16
1. Dla realizacji celów statutowych ośrodek użytkuje budynek przy ul. Wójtowskiej 3
w Milanówku.
2. Do działalności dydaktyczno – wychowawczej wykorzystuje:
a) wyposażone w środki dydaktyczne sale lekcyjne,
b) pracownię komputerową,
c) bibliotekę,
d) centrum multimedialne.

3. Do pozostałej działalności wykorzystuje:
a) gabinet lekarski,
b) sekretariaty,
c) gabinet dyrektora,
d) gabinet doradcy zawodowego
e) gabinet pedagoga,
f) pokój nauczycielski,
g) szatnię,
h) archiwum,
i) magazyny.
§ 17
1. Organami ośrodka są dyrektor ośrodka, Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy.
2. W ośrodku może działać Rada Rodziców młodocianych
3. Uprawnienia i zakres obowiązków organów ośrodka reguluje ustawa.
4. Kompetencje, zasady współdziałania ww. organów oraz sposób rozwiązywania sporów
między nimi oparte są o zasady :
a) zapewnienie każdemu z nich swobodnego działania w granicach swoich
kompetencji określonych ustawą, regulaminami oraz statutem ośrodka,
b) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz ośrodka,
c) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami ośrodka
o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
4. Dyrektor ośrodka wykonuje swoje zadania przy pomocy osób pełniących
funkcje kierownicze w ośrodku. Powoływany jest przez organ prowadzący ośrodek.
Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą.
Zakres czynności dyrektora określa regulamin Starostwa.
5. Wszyscy nauczyciele pracujący w ośrodku tworzą Radę Pedagogiczną.
Jest ona wewnętrznym kolegialnym organem ośrodka, powołanym do rozpatrywania,
oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności ośrodka,
niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych. Organizację, szczegółowy zakres
i tryb pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.
6. W ośrodku działa Samorząd Słuchaczy tworzony przez wszystkich słuchaczy.
Szczegółowy zakres zadań i zasady funkcjonowania określa odrębny regulamin.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej i zarządzenia dyrektora dotyczące spraw dydaktycznych
i wychowawczych przekazywane są rodzicom na zebraniach Rady Rodziców
młodocianych.
8. Spory i konflikty pomiędzy poszczególnymi organami ośrodka rozwiązywane są przez
powołaną do rozpatrzenia konfliktu Komisję, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w obecności osób uczestniczących w sporze lub konflikcie. W skład Komisji wchodzą
przedstawiciele każdego organu stanowiącego stronę w sporze. W przypadku
nie rozwiązania sporu uczestnikom konfliktu przysługuje prawo powiadomienia stosownego
organu:
- Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
- Starostwa Powiatowego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
§18
1. Statut i Regulamin ośrodka są dostępne w bibliotece i w sekretariacie oraz w gablocie informacyjnej ośrodka. Opiekunowie turnusów omawiają zasady zawarte w tych dokumentach na spotkaniu organizacyjnym.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące całej społeczności uczniowskiej przekazywane są w formie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń i podane bezpośrednio przez opiekunów turnusów.
3. Zarządzenia Dyrektora odczytywane są na bieżąco słuchaczom każdego turnusu..
IV. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 19
1.Dokształcanie młodocianych w ośrodku odbywa się w formie turnusów organizowanych w zakresie tego samego zawodu albo zawodów pokrewnych.
2. W szczególnych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych
dokształcających się w zakresie różnych zawodów.
3. Dokształcanie młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze odpowiednim
do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, z uwzględnieniem
programu nauczania dla danego zawodu lub programu będącego podstawą
przeprowadzania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
4. Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% ogólnej liczby godzin
przewidzianych na dokształcanie realizowane w formie turnusu.
5. Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20.
6. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek, liczba młodocianych uczestniczących
w turnusie może być mniejsza niż 20.
7. W szczególnych przypadkach dyrektor ośrodka w porozumieniu z organem
prowadzącym może zorganizować dokształcanie młodocianych w formie konsultacji
indywidualnych.
8. Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie zawierające
w szczególności:
imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce jego urodzenia, określenie zawodu
i zakresu odbytego dokształcania oraz oceny z zajęć edukacyjnych. Oceny te
wpisywane są do arkusza ocen prowadzonego przez szkołę, do której uczęszcza
młodociany.
9. Ośrodek pracuje według 3-dniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Termin
rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
10. Dyrektor ośrodka na podstawie skierowań, o których mowa w § 34 pkt. 1-3 sporządza
plan dokształcania młodocianych na dany rok szkolny w terminie do 30 kwietnia danego
roku.
§ 20
Organizacja zajęć w danym roku szkolnym jest określana w arkuszu organizacji
ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
Podstawą organizacji pracy ośrodka w danym roku szkolnym jest:
1. Arkusz organizacyjny uwzględniający plan dokształcania, który zawiera liczbę młodocianych, objętych prowadzonym dokształcaniem, wykaz zawodów w których ma być prowadzone dokształcanie i zakres dokształcania młodocianych.
2. W planie umieszcza się liczbę pracowników ośrodka łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza organ prowadzący ośrodek po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie do 31 maja danego roku.

§ 21
Zajęcia w ośrodku prowadzone są dla młodocianych:
1. w systemie klasowo – lekcyjnym zgodnie z zakresem danego turnusu dla młodocianych.
2. Nauka rozpoczyna się o godzinie 1400. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Wszystkie
przerwy trwają odpowiednio 5 lub 10 minut.

§ 22
Ośrodek prowadzi działania w celu uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:
1. kurs
2. kurs zawodowy
3. seminarium
§ 23
1.Kursy i szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe dla dorosłych prowadzone są
w systemie płatnych turnusów.
2. Osoba, która ukończyła określoną formę kształcenia otrzymuje zaświadczenie wg wzoru
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego
2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
§ 24
1. Formy kształcenia o których mowa § 22 p. 1 mogą zakończyć się egzaminem
przeprowadzonym przez komisje powołaną przez organizatora kształcenia. Egzamin
umożliwia ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji zawodowych
w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy
2. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków.
3. Przewodniczący komisji kieruje jej pracą, ustala zakres i tryb przeprowadzania egzaminu
oraz zatwierdza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne przygotowane przez
członków komisji.
4. Przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie
dla zakresu kształcenia, z którego jest przeprowadzany egzamin. W przypadku braku
możliwości powołania na przewodniczącego komisji osoby spełniającej ten warunek
przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie średnie i
kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla zakresu kształcenia, z którego jest
przeprowadzany egzamin.
5.Członkami komisji mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie
i kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla zakresu kształcenia, z którego jest
przeprowadzany egzamin.
6. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu, który podpisują
wszyscy członkowie komisji.
8. Powyższy protokół zawiera:
imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zdającej egzamin;
nazwę organizatora kształcenia;
nazwę i zakres tematyczny i czas trwania formy kształcenia;
datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
skład komisji przeprowadzającej egzamin;
tematy teoretycznych lub praktycznych zadań egzaminacyjnych;
informację o wyniku egzaminu;
wykaz kwalifikacji zawodowych potwierdzonych na egzaminie
§25
Osoba, która zdała egzamin wymieniony w § 24 otrzymuje od organizatora kształcenia zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

§26
Uczestnikami kursu zawodowego mogą być osoby posiadające świadectwo ukończenia
co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

§27
1. Kurs zawodowy kończy się egzaminami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności
z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie tego kursu.
2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora kształcenia.
3. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków. Osoby wchodzące w
skład komisji powinny posiadać wykształcenie wyższe odpowiednie dla zakresu kursu
zawodowego.
4. .Przewodniczący komisji kieruje jej pracą, ustala tryb przeprowadzania egzaminu oraz
zatwierdza zadania egzaminacyjne przygotowane przez członków komisji.
5. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
6. Oceny z egzaminów z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach, według
następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny - 1
7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu, który podpisują
wszyscy członkowie komisji.
8. Powyższy protokół zawiera:
imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zdającej egzamin;
nazwę organizatora kształcenia,;
nazwę, zakres i czas trwania kursu zawodowego;
nazwę organizatora kursu zawodowego;
datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
skład komisji przeprowadzającej egzamin;
nazwę zajęć edukacyjnych oraz ocenę uzyskaną na egzaminie;
nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
numer programu nauczania dla zawodu dopuszczonego do użytku szkolnego;§28
1. Osoba, która uzyskała z egzaminów wymienionych w § 27 ust. 1 oceny wyższe od oceny
niedostatecznej otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego.
2. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 wydaje organizator kształcenia wg wzoru
określonego załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego
2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy…
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 może również otrzymać zaświadczenie potwierdzające
posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 25
§29
Ośrodek może prowadzić praktyki pedagogiczne dla studentów wyższych uczelni na ogólnie przyjętych zasadach po podpisaniu umowy z uczelnią.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA

§ 30
1. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników ośrodka określają odrębne
przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki
tej pracy.
4. Obowiązki nauczycieli określa regulamin pracy.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania słuchaczy z programem nauczania danego
przedmiotu oraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

§ 31
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia dla danego turnusu tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności:
a) ustalenie dla każdego turnusu zestawów programów nauczania z zakresu kształcenia
w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora w porozumieniu
z członkami zespołu.
4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
a) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy
b) wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw
programowych i możliwości oraz potrzeb słuchaczy szkoły
c) przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów
d)) organizowanie współpracy nauczycieli w celu korelowania treści nauczania
przedmiotów pokrewnych
e) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania młodocianych oraz sposobów
badania wyników nauczania
f) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
dla nauczycieli początkujących
g) współdziałanie w organizowaniu pracowni a także uzupełnianiu ich wyposażenia
h) wspólne opiniowanie przygotowywanych w ośrodku autorskich i innowacyjnych
eksperymentalnych programów nauczania.


§ 32

1. Ośrodek zatrudnia nauczyciela bibliotekarza.
2. Biblioteka ośrodka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy,
zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
3. Zadania i zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki.
4. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, słuchacze i inni pracownicy ośrodka.
5. Pomieszczenie biblioteki umożliwia :
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informatycznego słuchaczy
d) udostępniania książek i innych źródeł informacji
e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
f) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań słuchaczy
g) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.

§ 33
1. Ośrodek zatrudnia doradcę zawodowego.
2. Do jego zadań należy:
• poradnictwo indywidualne i grupowe z zakresu poruszania się
po rynku pracy
• rozbudzanie zainteresowania przemyślanym planowaniem własnej drogi kariery zawodowej
• gromadzenie i udostępnianie informacji zawodoznawczej

§ 34
1. Funkcję pomocniczą w ośrodku spełniają pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracowników tych zatrudnia dyrektor ośrodka na zasadach przewidzianych w kodeksie
pracy.
3. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów czynności,
uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora ośrodka.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 35
Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:
1. Rekrutacji słuchaczy.
2. Klasyfikowania , promowania i oceniania młodocianych.
3. Działalności dydaktyczno – wychowawczej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły
z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
4. Działalności finansowej i administracyjno – gospodarczej.
5. Sprawozdawczości.
6. Księgę kontroli, protokołów Rad Pedagogicznych, protokołów Zespołu Wychowawczego,
protokołów egzaminów, kronikę ośrodka.

VI. SŁUCHACZE I ZASADY REKRUTACJI
§ 36
Prawa i obowiązki młodocianych i dorosłych słuchaczy.
Z uwzględnieniem praw zawartych w konwencji o prawach dziecka
1. Młodociani mają prawo:
- uczestniczyć w opracowaniu i realizacji planu dokształcania ośrodka;
- zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ośrodka;
- otrzymywać pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, koleżeńskich
i szkolnych;
- uzyskiwać bieżącą pomoc medyczną w gabinecie lekarskim ZS Nr 2;
szczegółowe uprawnienia i obowiązki ucznia określa Regulamin Szkoły.
2. Dorośli słuchacze maja prawo:
- zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ośrodka;
- zgłaszać propozycje dotyczące wzbogacania zakresu kształcenia i usprawniania realizacji pracy turnusu.

3. Do obowiązków młodocianych i słuchaczy dorosłych należy:
- przestrzeganie zasad kultury, przyzwoitości i uczciwości wobec drugiego człowieka;
- uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych planem i programem nauczania;
- stosowanie się do zarządzeń wydawanych przez dyrektora, Radę Pedagogiczną
i innych pracowników szkoły;
- dbanie o mienie szkoły;
- przestrzeganie przepisów Statutu i Regulaminu Szkoły.

4. Młodociani są nagradzani za:
- osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce;
- pracę społeczną w ośrodku
- wzorowe zachowanie.

5. Rodzaje nagród:
- pochwała opiekuna wobec uczestników turnusu;
- list pochwalny do rodziców lub opiekunów;
- nagroda książkowa i dyplom;
- nagroda przyznana przez Radę Rodziców.

6. Młodociani są karani za niestosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminu Ośrodka:
- upomnieniem opiekuna wobec uczestników turnusu;
- obowiązkiem wykonania prac porządkowych na rzecz ośrodka;
- naganą udzieloną przez Dyrektora z wpisem do arkusza ocen, na wniosek opiekuna lub Rady Pedagogicznej;
- naganą Dyrektora lub Rady Pedagogicznej, przeniesieniem do równorzędnego turnusu
na wniosek opiekuna /o ile jest to możliwe ze względów organizacyjnych/;
- skreśleniem z listy młodocianych słuchaczy ośrodka na mocy uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

7. Wykonanie kary może być zawieszone na określony czas próbny, w razie udzielania
poręczenia przez Samorząd Szkolny, rzeczników praw uczniowskich, opiekuna turnusu,
Radę Rodziców lub członków Rady Pedagogicznej.

8.Odwołania od kar rozpatruje Rada Pedagogiczna. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

§ 37.
Skreślenie z listy słuchaczy w odniesieniu do młodocianych i dorosłych może nastąpić:
1. Młodociany może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków, a w szczególności:
- opuszczenia powyżej 50% zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia;
- rozwiązania przez pracodawcę umowy o praktyczną naukę zawodu z przyczyn dyscyplinarnych ;
- niestosowania się do postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,
a zwłaszcza w przypadku zagrażania bezpieczeństwu społeczności szkolnej poprzez rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, przestępstw internetowych
- agresywnego zachowania, wymuszania pieniędzy lub innych świadczeń ;
- nieuczciwego zachowania jak kradzież, fałszerstwo, oszukiwania nauczycieli i innych pracowników;
- dopuszczenia się rozmyślnego niszczenia mienia szkolnego.
- popełnienia czynu stanowiącego naruszenie prawa określonego Kodeksem Wykroczeń lub Kodeksem Karnym;
- w przypadku niedostarczenia (z powodów nieusprawiedliwionych przez ucznia ZSZ) aktualnej umowy o praktyczną naukę zawodu do dn.15 października danego roku szkolnego lub dwa tygodnie od chwili rozwiązania poprzedniej umowy (w czasie trwania roku szkolnego).

2. Skreślenie młodocianego z listy następuje po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego
i uzyskania uchwały Rady Pedagogicznej w oparciu o postanowienia Statutu.
3. Skreślenie dorosłego słuchacza z listy uczestników kursu może nastąpić w razie:
- niestosowania się do postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,
a zwłaszcza w przypadku zagrażania bezpieczeństwu społeczności szkolnej poprzez rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, przestępstw internetowych
- agresywnego zachowania, wymuszania pieniędzy lub innych świadczeń ;
- nieuczciwego zachowania jak kradzież, fałszerstwo, oszukiwania nauczycieli i innych pracowników;
- dopuszczenia się rozmyślnego niszczenia mienia szkolnego.
- popełnienia czynu stanowiącego naruszenie prawa określonego Kodeksem Wykroczeń lub Kodeksem Karnym;
- decyzję o skreśleniu z listy uczestników kursu podejmuje Rada Pedagogiczna
na wniosek opiekuna turnusu lub na wniosek dyrektora ośrodka
W razie skreślenia z listy słuchaczy, zainteresowanemu nie przysługuje zwrot wpłaconych opłat za zajęcia w danym turnusie.

4. Od decyzji skreślenia z listy młodocianych słuchaczy przysługuje odwołanie
do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji na piśmie.
5. Od decyzji skreślenia z listy słuchaczy dorosłych przysługuje odwołanie się na drodze
sadowej.
§ 38.
W przypadku naruszenia praw młodocianych składają oni ustne lub pisemne zażalenie
za pośrednictwem opiekuna turnusu do dyrektora ośrodka lub bezpośrednio do dyrektora przez sekretariat. W ciągu 14 dni dyrektor na piśmie ustosunkuje się do zażalenia

§ 39
1. Młodociani są przyjmowani do ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez:
a) szkołę – w przypadku młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych;
b) pracodawcę – w przypadku młodocianych nie uczęszczających
do zasadniczych szkół zawodowych.

2. Skierowanie, o którym mowa w pkt 1 § 34 zawiera w szczególności:
a) imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce urodzenia,
b) nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego na dokształcanie
w ośrodku,
c) określenie zawodu oraz zakresu kształcenia.
3. Skierowania składa się do ośrodka w terminie określonym przez dyrektora ośrodka.
4. Turnusy dla dorosłych organizowane będą w zależności od liczby zgłoszeń na dany kurs
lub szkolenie.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
1. Statut ośrodka tworzony jest przez Radę Pedagogiczną.
2. Wszelkie zmiany w statucie ośrodka i załącznikach [ regulaminach] leżą w kompetencjach
Rady Pedagogicznej.
3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa ośrodka.
4. Do uzyskania prawomocności, zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez organ
prowadzący ośrodek.
5. Zmiany w regulaminach ośrodka stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez
Radę Pedagogiczną.
6. Statut ośrodka otrzymują wszystkie organa ośrodka. Jego kopia jest dostępna w bibliotece
ośrodka.
§ 41
Ośrodek używa jedną pieczęć okrągłą dużą i jedną pieczęć okrągłą małą oraz stempla firmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 42
Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 43
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 44
Ośrodek działa na postawie prawnej Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela
i Kodeksu Pracy oraz poniższych rozporządzeń i regulaminów:
1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 13.06.2003 r. w sprawie rodzajów organizacji oraz
sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych
placówek kształcenia praktycznego w tym publicznych ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego/ Dz. U. 132/
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych/Dz. U. Nr 31/
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego centrum kształcenia ustawicznego,
publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum
kształcenia praktycznego./dz. U. Nr 132/.
4. Regulaminy wewnętrzne ośrodka, stanowiące samodzielne dokumenty
§ 45
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 11.43
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 11.43 Administrator Dodanie strony do BIP.