Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 296/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

w sprawie przyjęcia procedury lokalnej konsultacji społecznej.
Uchwała nr 296/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.w sprawie przyjęcia procedury lokalnej konsultacji społecznej.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 w zw. z art. 12 pkt 4 oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1
Wprowadza się procedurę lokalnej konsultacji społecznej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Procedura lokalnej konsultacji społecznej ma zastosowanie:
- nie naruszając postanowień Regulaminu procedury uchwalania budżetu powiatu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu nr 47/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. przy uchwalaniu budżetu Powiatu Grodziskiego,
- przy okresowej nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 117/2004 z dnia 22 lipca 2004.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały nr 296/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

PROCEDURA LOKALNEJ KONSULTACJI SPOŁECZNEJ

BADANIA ANKIETOWE
§ 1
W Punkcie Obsługi Mieszkańców udostępnia się karty ankiet dotyczących budżetu Powiatu Grodziskiego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej procedury, oraz Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
Karty dostępne są permanentnie.
Badanie ankietowe ma charakter anonimowy.
§ 2
1. Karty ankietowe, o których mowa w §1 w terminie do dnia 30 sierpnia każdego roku przesyła się organizacjom pozarządowym, lokalnym mediom i innym podmiotom, które wyraziły akces do procedury lokalnej konsultacji społecznej budżetu Powiatu Grodziskiego lub nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego.
2. Akces do procedury lokalnej konsultacji społecznej zgłosić może każda organizacja społeczna, przedsiębiorca lub grupa mieszkańców Powiatu Grodziskiego.
Zgłoszenie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem adresu do korespondencji oraz osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami powiatu.
§ 3
Do dnia 20 września Wydział Finansowy przygotowuje pisemne sprawozdanie z badań ankietowych dotyczących budżetu Powiatu Grodziskiego prowadzonych zgodnie z §1 z uwzględnieniem wyników badania ankietowego przeprowadzonego zgodnie z §2.
Sprawozdanie przekazywane jest w powyższym terminie Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz radnym Rady Powiatu Grodziskiego.
§ 4
Do dnia 20 września Wydział Organizacyjny przygotowuje pisemne sprawozdanie z badań ankietowych dotyczących nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego prowadzonych zgodnie z §1 z uwzględnieniem wyników badania ankietowego przeprowadzonego zgodnie z §2.
Sprawozdanie przekazywane jest w powyższym terminie Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz radnym Rady Powiatu Grodziskiego.
§ 5
Karty ankietowe o których mowa w §2 przesyła się do Starostwa Powiatu Grodziskiego w terminie 14 dni.

WNIOSKI W PROCEDURZE KONSULTACJI LOKALNYCH

§ 6
Do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy podmioty, które zgłosiły akces do procedury konsultacji lokalnej mogą składać wnioski budżetowe do Wydziału Finansowego.
Wnioski mają formę pisemną, zawierają wskazanie źródeł finansowania ewentualnych wydatków oraz uzasadnienie.
§ 7
Wnioski podlegają weryfikacji, o której mowa w §5 Regulaminu procedury uchwalania budżetu powiatu.
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, Wydział Finansowy przekazuje stosowną informację wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem.
§8
Do dnia 10 września podmioty, które zgłosiły akces do procedury konsultacji lokalnej mogą składać wnioski dotyczące nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego do Wydziału Organizacyjnego Starostwa.
Wnioski mają formę pisemną i zawierają uzasadnienie.
Zestawienie wniosków przekazywane jest do zaopiniowania Zarządowi Powiatu, który podejmuje decyzję o włączeniu wniosków do projektu uchwały nowelizującej Strategię Rozwoju Powiatu Grodziskiego.

LOKALNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

§ 9
Udostępnia się wszystkim zainteresowanym możliwość składania uwag dotyczących aktualnego lub
planowanego budżetu Powiatu Grodziskiego oraz nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: konsultacje_spoleczne@powiat-grodziski.pl

§ 10
Uwagi przekazane w trybie określonym w § 8 podlegają monitoringowi i kierowane są do właściwych merytorycznie jednostek starostwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Na stronach Powiatu Grodziskiego udostępnia się informacje na temat procedury lokalnej konsultacji społecznej budżetu Powiatu Grodziskiego oraz nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego.


Załącznik nr 1

ANKIETA DOTYCZĄCA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO

1. Czy wiesz co może być finansowane z budżetu powiatu:
a) tak
b) nie

2. Czy znasz aktualny budżet Powiatu Grodziskiego
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) ogólnie
d) nie znam

3. Czy aktualny budżet Powiatu Grodziskiego oceniasz jako:
a) bardzo dobry
b) dobry
c) zły
d) bardzo zły
e) nie mam zdania

4. Czy uważasz, że jesteś należycie informowany o źródłach i wydatkach budżetu powiatu
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

5. Na co Powiat Grodziski powinien przeznaczyć większe wydatki i dlaczego?
……………………………………………………..

6. Jakie wydatki Powiat Grodziski powinien zmniejszyć i dlaczego?
………………………………………….Załącznik nr 2


ANKIETA DOTYCZĄCA NOWELIZACJI STRATEGII POWIATU GRODZISKIEGO


1. Czy potrzebna jest Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

2. Czy znasz Strategię Rozwoju Powiatu Grodziskiego?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) ogólnie
d) nie znam

3. Strategię Rozwoju Powiatu Grodziskiego oceniasz jako:
a) bardzo dobrą
b) dobrą
c) złą
d) bardzo złą
e) nie mam zdania

4. Jakie działania przewidziane w Strategii, w perspektywie wieloletniej powinny być priorytetem dla Powiatu Grodziskiego i dlaczego?
……………………………………………………………

5. Na jakie działania przewidziane w Strategii, w perspektywie wieloletniej powinno się położyć mniejszy nacisk?
……………………………………………………………


AKTUALNA STRATEGIA POWIATU GRODZISKIEGO
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.38
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 13.38 Administrator Dodanie strony do BIP.