Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 298/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2006 r.
Uchwała nr 298/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
na II półrocze 2006 r.


Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego – uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego /opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1
1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga


Zał. nr 1
do Uchwały nr 298/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31.08.2006 r.
Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2006 rok


SIERPIEŃ
1. Kultura fizyczna i sport
2. Konkursy przedmiotowe i okazjonalne
3. Propozycje zmian do Statutu SZPZOZ
4. Sprawy różne

WRZESIEŃ
1. Szkoły - arkusze organizacyjne
2. Stypendia
3. Sprawy różne

PAŹDZIERNIK
1. Podsumowanie pracy Komisji za okres 4 lat
2. Wnioski do budżetu na 2007 rok
3. Sprawy różne


Zał. nr 2
do Uchwały nr 298/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31.08.2006 r.

Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na II półrocze 2006 roku


SIERPIEŃ - sprawozdanie z realizacji Strategii Powiatu
WRZESIEŃ - Drogi i inwestycje w Powiecie;
PAŹDZIERNIK - Współpraca z mediami, mienie powiatu - podsumowanie rocznej pracy Komisji


Zał. nr 3
do Uchwały nr 298/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31.08.2006 r.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na okres II półrocza 2006 roku.

Sierpień – stan bezpieczeństwa p. poż i potrzeby wynikające z analizy zdarzeń
minionego roku;

Wrzesień – gospodarka leśna – szansa na zwiększenie lesistości powiatu;
- Program Ochrony Środowiska Powiatu Grodziskiego;

Październik – Objazd dróg Powiatu Grodziskiego – oznakowanie;
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.42
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 13.42 Administrator Dodanie strony do BIP.