Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 299 /2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 299 /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 r./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2006 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew RelugaZał. do Uchwały nr 299/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 roku


SIERPIEŃ
- bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu – skarga p. Czesławy Skonecznej

WRZESIEŃ
– Strażnica - stan zaawansowania prac na budowie strażnicy PSP;
oraz inne bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu.

PAŹDZIERNIK
- Wizja lokalna na drogach powiatowych znajdujących się na terenach gmin Powiatu Grodziskiego
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 13.44
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 13.44 Administrator Dodanie strony do BIP.