Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 306/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2006 roku.

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr 306/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm. / oraz art. 197 i 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala , co następuje:
§ 1
Uchwala się tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 42/99 Rady Powiatu w Grodziskiego z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew RelugaZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 306/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 Października 2006 r.
Opracowywanie projektu budżetu
§ 1

1. Radni, Komisje Rady Powiatu, kierownicy jednostek budżetowych Powiatu i gospodarstw pomocniczych przedkładają założenia i propozycje do projektu budżetu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnikowi Powiatu.
2. Założenia , informacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej.
§ 2

Materiały do projektu budżetu powiatu, o których mowa w § 1, opracowywane są na podstawie :
- prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
- przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian) ,
- wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.
§ 3
Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i propozycje, a także obliczone szacunkowo kwoty dochodów własnych powiatu, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 4
1. Zarząd Powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w oparciu o zasady ustawy o finansach publicznych i materiały przygotowane przez Skarbnika Powiatu .
2. Zarząd Powiatu opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 5
1. Zarząd Powiatu przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz
z objaśnieniami oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego:
- Radzie Powiatu w Grodzisku Mazowieckim,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Zarząd Powiatu podaje projekt uchwały budżetowej do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w Biurze Rady i opublikowaniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego .
3. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu budżetu Radzie Powiatu, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom budżetowym informacje o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej celem opracowania projektów planów finansowych tych jednostek .
4. Kierownicy jednostek podległych opracowują i przekazują projekty swoich planów finansowych , a także projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
§ 6
1. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom Rady w ciągu 3 dni od daty otrzymania .
2. Komisje Rady po otrzymaniu projektu uchwały wraz z materiałami wymienionymi w pkt 1 odbywają posiedzenia i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.
3. W przypadku zgłoszenia przez komisje propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, są one zobowiązane do wskazania źródeł jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.
§ 7
1. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po otrzymaniu wniosków i opinii komisji Rady, formułuje swoją opinię o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski w ciągu 7 dni od daty otrzymania .
2. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na którym formułowana jest opinia o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski, uczestniczą przewodniczący lub zastępcy pozostałych komisji Rady Powiatu.
3. Najpóźniej w ciągu 7 dni od posiedzenia sformułowane na piśmie wnioski i opinie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przekazuje Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 8
1. Przewodniczący Rady Powiatu, wyznacza termin sesji Rady Powiatu, na której odbędzie się debata budżetowa, po posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, nie później niż na dzień 31 grudnia oraz podaje go do publicznej wiadomości
Szczegółowość projektu uchwały budżetowej oraz rodzaje i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
§ 9
1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje :
1) prognozowane dochody Powiatu według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
• dotacji,
• wydatków na obsługę długu,
• wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiatu,
b) wydatków majątkowych,

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
4) przychody i rozchody budżetu powiatu ,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego w tym:
a) środków z funduszy strukturalnych , funduszu spójności
b) innych środków zagranicznych
w części związanej z realizacją zadań Powiatu,
7) plany przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek
budżetowych,
8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych,
10) upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do projektu uchwały budżetowej
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami,
13) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12,
14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. W projekcie uchwały można zamieścić:
1) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu,
2) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu.

§ 10
Do projektu uchwały dołącza się:
1) objaśnienia , które obejmują :
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł ,
b) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków , w tym:
- wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym ,
- wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,
- wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień
- wydatków na cele inwestycyjne
c) omówienie zadań inwestycyjnych

2) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą :
a/dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności ,
b/dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 2 lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
3) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwalanie budżetu
§ 11
Porządek obrad sesji budżetowej Rady Powiatu powinien zawierać :
1) Informację Zarządu Powiatu o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) omówienie zgłoszonych wniosków .
6) głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej .

§ 12
1. Rada Powiatu uchwala budżet w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwalenie budżetu następuje – nie później
niż do dnia 31 marca roku budżetowego .
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Powiatu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Zarząd projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki finansowej Powiatu na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały 306/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 października 2006 roku

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

§ 1

1. Do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Zarząd przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej :
1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§ 2

1. Informacja o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 sporządzana jest w szczegółowości
odpowiadającej uchwale budżetowej . W szczególności obejmuje ona :

1) dochody budżetu powiatu według źródeł ich pozyskiwania w pełnej
Szczegółowości klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, paragraf),
2) wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
• dotacji,
• wydatków na obsługę długu,
• wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat
b) wydatków majątkowych,
3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości ( dział,
rozdział, paragraf)
4) omówienie wyniku budżetu na koniec I półrocza br.

2. Informacja , o której mowa w § 1 ust 1 .pkt 2 obejmuje :

1) przychody powiatowych instytucji kultury według źródeł ich pozyskiwania ,
2) koszty rodzajowe powiatowych instytucji kultury ,
3) przychody Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
4) koszty rodzajowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

§ 3

1. Informacje określone w § 1 ust.1 pkt 1przygotowuje się w formie składającej się z :
1) zestawień tabelarycznych obejmujących :
 plan na 30 czerwca roku budżetowego ,
 wykonanie za pierwsze półrocze ,
 procent wykonania
2) części opisowej z wykonania budżetu tj. jego strony dochodowej i wydatkowej ,
3) informacji opisowej o stanie realizacji prowadzonych inwestycji ,
4) informację o ewentualnych zagrożeniach w ealizacji planowanych dochodów
i wydatków

2. Informacje określone w § 1 ust.1 pkt 2 przygotowuje się w formie tabelarycznej . uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.31
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 14.31 Administrator Dodanie strony do BIP.