Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 307/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 307/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
§ 2
Traci moc :
- Uchwała nr 149/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała nr 165/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.01.2005 w sprawie zmiany Statutu SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała nr 190/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30.06.2005 roku w sprawie zmiany Statutu SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała nr 214/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zmiany Statutu SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała nr 217/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.10.05 w sprawia zmiany Statutu SZPZOZ Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała nr 269/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.05. 06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
- Uchwała 288/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni
w Grodzisku Mazowieckim.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga

STATUT
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej, w którego skład wchodzą zakłady stanowiące jednostki organizacyjne Zespołu. Zespół może posługiwać się nazwą skróconą „Szpital Zachodni”.

§ 2.
Organem założycielskim Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II jest Powiat Grodziski.

§ 3.
Zespół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91/91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wydanych do ustawy.
2. Przepisów finansowych dot. osób prawnych.
3. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zespołu i zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
4. Kodeksu Cywilnego.
5. Przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności.

§ 4.
Siedzibą Zespołu jest Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11.

§ 5.
Obszarem działania Zespołu w zakresie świadczeń zdrowotnych jest obszar całego Kraju.


II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 6.

1. Podstawowym celem zespołu jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ludności i promocja zdrowia oraz działania z zakresu ratownictwa medycznego.

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. W szczególności są to:
- badania i porady lekarskie,
- leczenie,
- badania i terapia psychologiczna,
- rehabilitacja lecznicza,
- badania diagnostyczne,
- pielęgnacja chorych,
- pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
- opieka nad zdrowym dzieckiem


3. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie ,za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.

4. Zespól realizuje zadania dydaktyczne i badawcze oraz prowadzi badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

§ 7.
W wykonywaniu świadczeń zdrowotnych Zespół współdziała z:

1. Właściwymi organami samorządu terytorialnego.
2. Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
3. Innymi zakładami służby zdrowia.
4. Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

5. Instytucjami naukowymi i szkołami medycznymi różnego szczebla.
6. Innymi instytucjami działającymi bezpośrednio lub pośrednio na rzecz ochrony zdrowia.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8.
1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dot. Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
4. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy zastępców i podległych kierowników jednostek organizacyjnych.
5. Z Dyrektorem Zarząd Powiatu nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej o zarządzanie.
6. Do kompetencji Dyrektora należy:
a) zatrudnianie i zwalnianie zastępców i głównego księgowego oraz ordynatora oddziału z zachowaniem szczególnego trybu, jeśli obowiązujące przepisy taki tryb przewidują,
b) zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników z zachowaniem trybu ustalonego obowiązującymi przepisami,
c) zawieranie umów w imieniu Zespołu z zachowaniem uprawnień organu założycielskiego i Rady Społecznej,
d) powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych funkcji i zadań, które nie są objęte w przepisach regulujących strukturę i działalność Zespołu,

§ 9.
W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Szpital
2. Przychodnia Specjalistyczna
3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
4. Zakład Diagnostyki Obrazowej
5. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
6. Zakład Mikrobiologii
7. Zakład Patomorfologii
8. Szpitalny Oddział Ratunkowy
9. Podstawowa Opieka Zdrowotna
10. Pogotowie Ratunkowe

oraz komórki organizacyjne obsługi administracyjnej zakładu

§ 10.
1. Zadania Zespołu określa regulamin porządkowy Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu.
2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole oraz wykonujący pracę na rzecz Zespołu zobowiązani są do przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11.
1. Strukturę organizacyjną Zespołu ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej :
a) struktura organizacyjna Zespołu wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu
b) struktura organizacyjna Zespołu stanowi zał. Nr 2 do niniejszego statutu

2. Jednostki organizacyjne Zespołu tworzy, likwiduje, łączy i przekształca Dyrektor Zespołu o ile nie ogranicza to poszczególnych rodzajów działalności Zespołu i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym przypadku wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

3. Zespół obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dokonania zmiany.
IV. RADA SPOŁECZNA

§ 12.
1. Organem wnioskującym i opiniującym jest Rada Społeczna.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a) jako przewodniczący - Starosta lub jego przedstawiciel,
b) jako członkowie - przedstawiciel Wojewody,
- przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w
liczbie 10 osób.
3. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu i przedstawiciele organizacji związkowych z prawem zgłaszania wniosków pod obrady.
4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
5. Członkiem Rady nie może być pracownik Zespołu.
6. Kadencja Rady wynosi 4 lata.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej ,tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej zatwierdzony przez Radę Powiatu.
8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.
9. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.

10. W czasie trwania kadencji Rada Powiatu Grodziskiego może odwołać członka Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek samego zainteresowanego.
11. Na miejsce wakujące Rada Powiatu Grodziskiego powoła nowego członka Rady w trybie przewidzianym w ustawie.
§ 13.
Rada Społeczna:

1. Przedstawia Radzie Powiatu wnioski i opinie w następujących sprawach:
a) zmiany lub rozwiązanie umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia oraz zakupu środka trwałego lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
e) odwołanie Dyrektora Zespołu.

2. Przedstawia Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku,
3. Uchwala regulamin swojej działalności oraz przedkłada regulamin do zatwierdzenia Radzie Powiatu.
4. Zatwierdza regulamin porządkowy Zespołu ustalony przez Dyrektora.
5. Dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6. Przedstawia wnioski organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada wykonuje zadania.
7. Wykonuje inne zadania określone w ustawie i statucie Zespołu.

V. PRAWA PACJENTA

§ 14.
Prawa pacjenta realizowane są zgodnie z Kartą Pacjenta opracowaną wg obowiązujących przepisów przez Zespół, a zatwierdzoną przez Radę Społeczną.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15.
1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr. 91/91 poz.
408) z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
finansowego.
2. Rachunkowość Zespołu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr21 poz. 591).

§ 16.
1. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/.
2. Zbycie aktywów trwałych Zespołu wymaga zgody Rady Powiatu Grodziskiego.
3. Oddanie w dzierżawę , najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu wymaga zgody Zarządu Powiatu Grodziskiego.
4. Wniesienie majątku Zespołu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do Spółek , jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wymaga zgody Rady Powiatu Grodziskiego.
§ 17.
Podstawą gospodarki Zespołu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.
§ 18.
1. Wartość majątku Zespołu określają:
- fundusz założycielski
- fundusz zakładu
§ 19.
Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 20.
Zespół może otrzymać dodatkowe dotacje budżetowe przyznane przez organ założycielski
na:
1. Realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.
2. Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne.
3. Inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4. Dodatkowe zadania w przypadku klęski żywiołowej.
5. Cele szczególne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 21.
Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) Starosty lub innych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych, nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
2. Na realizację badań naukowych.
3. Na realizację zadań i programów zdrowotnych.
4. Za prowadzenie szkolenia innym podmiotom.
5. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem art. 42 wyżej powołanej ustawy o zoz.
6. Z działalności gospodarczej innej niż w ust. 1.
7. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom fizycznym i innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych na usługi nie zakontraktowane przez NFZ.

§ 22.
Zespół może zaciągnąć kredyty i pożyczki na warunkach określonych zgodą organu założycielskiego.
§ 23.
1. Zespół zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, którą ponosi samodzielnie.
2. Zespół zobowiązany jest do ubezpieczenia majątku.

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24.
Dyrektor współpracuje w zakresie ich ustawowych kompetencji z:

- organami samorządów i zawodów medycznych

- zakładowymi organizacjami związkowymi

§ 25.
Zespół może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na podstawie zawartych umów.
§ 26.
Zespół może być członkiem stowarzyszeń w kraju i zagranicą.


§ 27.
W sprawach nie uregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wykonawcze do niej oraz Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

§ 28.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu.25 wrzesień 2006 roku


Zał. Nr 1
do statutu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

04 Szpital

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
4130 Pododdział Nefrologiczny
4100 Pododdział Kardiologiczny
4220 Oddział Neurologiczny i Udarowy
4401 Oddział Pediatryczny
4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
4452 Ginekologia jednego dnia
4640 Oddział Urologiczny
4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4450 Oddział Ginekologiczny
4910 Blok operacyjny
4930 Centralna Sterylizatornia
4132 Stacja Dializ
4900 Izba Przyjęć
4920 Apteka


05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

7240 Pracownia rentgenowska
7230 Pracownia rentgenowska badań naczyniowych
7210 Pracownia USG
7200 Pracownia Mammografii
7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
7200 Pracownia aparatury medycznej i informatyzacji
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

7100 Pracownia hematologii
7100 Pracownia biochemii
7100 Pracownia analityki ogólnej
7100 Pracownia serologii grup krwi
7100 Pracownia koagulogii
7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii

7100 Pracownia serologii
7100 Pracownia bakteriologii
7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

08 Zakład Patomorfologii

09 Przychodnia Specjalistyczna

1272 Poradnia Pulmonologiczna
1130 Poradnia Nefrologiczna
1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
1220 Poradnia Neurologiczna
1222 Poradnia Leczenia Bólu
1020 Poradnia Diabetologiczna
1100 Poradnia Kardiologiczna
1010 Poradnia Alergologiczna
1030 Poradnia Endokrynologiczna
1031 Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
1600 Poradnia Okulistyczna
1610 Poradnia Otolaryngologiczna
1640 Poradnia Urologiczna
1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
1160 Poradnia Medycyny Pracy
7910 Pracownia endoskopii
7000 Pracownia prób wysiłkowych
7000 Pracownia Holtera
7000 Pracownia spirometrii
1050 Poradnia Gastroenterologiczna
1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
1240 Poradnia Onkologiczna
1458 Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

010 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

011 Szpitalny Oddział Ratunkowy

012 Podstawowa Opieka Zdrowotna

0010 Poradnia lekarza POZ
0030 Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

013 Pogotowie Ratunkowe

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W
3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 14.34
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 14.34 Administrator Dodanie strony do BIP.