Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 31/2003

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała nr 31/2003
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ”c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowy /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami/ i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 155 poz. 1014/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 250 000 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim i wymiana okien w sali konferencyjnej”.

2. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych budżetu Powiatu uwzględnionych w planach budżetowych, w latach obejmujących spłatę.

3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Grodziskiego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S. A. I O /Grodzisk Mazowiecki oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.10
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.10 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.