Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W Grodzisku Maz OGŁASZA NABÓR Na stanowisko urzędnicze Specjalista ZUD – z-ca Przewodniczącego ZUD

ZUD-002-2-/2006


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Grodzisku Mazowieckim

OGŁASZA NABÓR

Na stanowisko urzędnicze: Specjalista ZUD – z-ca Przewodniczącego ZUD.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe geodezyjne,
- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,
- uprawnienia z zakresu 1, pożądane 2,
- doświadczenie w kreśleniu na mapie zasadniczej,
- obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie przy obsłudze inwestycji.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- weryfikacja i ocena bezkolizyjności projektów,
- obsługa zespołu ZUD,
- wnoszenie projektów na mapę zasadniczą.
4. Wymagane dokumenty:
c) kwestionariusz osobowy,
d) podanie o przyjęcie do pracy,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,
g) życiorys,
h) kserokopie świadectw pracy,
i) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
j) oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej.
5. Dodatkowe dokumenty:
a) referencje,
b) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
c) inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PODGiK lub pocztą na adres ul. Kilińskiego 27 05-825 Grodzisk Maz, z dopiskiem:
Dotyczy naboru Nr ZUD -002-1-/2006r. w terminie do dnia 18.01.2007 r.

6. Aplikacje, które wpłyną do PODGiK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PODGiK przy ul. Kilińskiego 27 w Grodzisku Mazowieckim.

8. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń . zm.).

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń o których mowa w punktach 4 i 5,
- zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Informacji na temat naboru udziela: …Kierownik PODGiK Pan Szymon Fatalski - tel. (022) 755-21-02

ZUD-002-2-/2006

OPIS STANOWISKA PRACY W PODGiKI. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy.
1. Stanowisko - Specjalista ZUD - z-ca Przewodniczącego ZUD.
2. Miejsce pracy – PODGiK – Zespół Uzgodnień Dokumentacji.
II. Wymogi kwalifikacyjne.
1. Wykształcenie – wyższe.
2. Wymagany profil – geodezyjny.
3. Obligatoryjne uprawnienia – z zakresu 1, pożądane z zakresu 2.
4. Doświadczenie – wymagane doświadczenie w kreśleniu na mapie zasadniczej a doświadczenie przy obsłudze inwestycji będzie dodatkowym atutem.
5. Predyspozycje osobowościowe – umiejętność pracy w zespole i bardzo dobra komunikatywność w kontaktach z klientami.
6. Pozostałe umiejętności – dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
III. Zasady współzależności służbowej.
1. Bezpośredni przełożony – Kierownik ZUD.
2. Przełożony wyższego stopnia – Kierownik PODGiK.
IV. Zasady zwierzchnictwa stanowisk.
1. Stanowisko podległe bezpośrednio – brak.
2. Stanowiska pod nadzorem merytorycznym – brak.
V. Zasady zastępstw na stanowiskach.
1. Osoba na stanowisku zastępuje – Przewodniczącego ZUD-u oraz inne wyznaczane przez Kierownika PODGiK.
2. Osoba na stanowisku jest zastępowana – zastępstwa doraźne wyznaczane przez Kierownika PODGiK.
VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Weryfikacja projektów i ocena bezkolizyjności.
2. Sporządzanie ostatecznych opinii ZUD-u.
3. Sporządzanie protokołów w czasie posiedzenia ZUD-u.
4. Prowadzenie rejestru spraw wpływających.
5. Wykonywanie innych czynności związanych z uzgadnianiem projektów.
VII. Odpowiedzialność pracownika.
1. Odpowiedzialność przed przełożonymi oraz ewentualnie konsekwencje służbowe przewidziane w Kodeksie Pracy.
VIII. Udział w zespołach zadaniowych i roboczych – tak.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 13.11.2006 r., godz. 08.04
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 13.11.2006 r., godz. 08.04
Czas Administrator Opis zmiany
13.11.2006 r., godz. 08.04 Administrator Dodanie strony do BIP.