Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 40/2003

w sprawie ustanowienia użytkowania części gruntu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na rzecz Zakładu Energetycznego.
Uchwała nr 40/2003
w sprawie ustanowienia użytkowania części gruntu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na rzecz Zakładu Energetycznego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ w związku z art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej – Szpital Zachodni, stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, regulowanej w księdze wieczystej KW nr 53870 w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 24/1, obręb nr 55 miasta Grodzisk Mazowiecki, na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie Rejon w Pruszkowie, ograniczając wykonanie tego prawa do pasa gruntu o szerokości do 1 m –zgodnie z „Projektem technicznym ... zasilania w energię elektryczną Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”, oraz umową o „przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej” – polegające na prawie wstępu na działkę nr 24/1 w celu swobodnego dostępu do linii elektroenergetycznej, umożliwiającego dokonanie wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji /prace eksploatacyjne oraz remontowo-konserwacyjne/ z obowiązkiem utrzymania powyższych urządzeń w należytym stanie technicznym oraz obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt własny Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Ustanowiona w § 1 treść ograniczonego prawa rzeczowego nie ogranicza wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego wpisanego w dziale III księgi wieczystej KW nr 53870 na rzecz Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, w postaci nieodpłatnego użytkowania nieruchomości opisanej w tej księdze wieczystej.

§ 3

Koszty ustanowienia prawa zostaną pokryte z budżetu Powiatu Grodziskiego działu 700 rozdział 70005.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.18
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.18 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.