Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 14/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 14/II /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 r. ze zm./ Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2007 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zał. do Uchwały nr 14/II/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 listopada 2006 r.


Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku

1. Kontrola działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki na realizacje zadań statutowych.
2. Kontrola działalności Powitego Urzędu Pracy – wydatki na zmniejszenie bezrobocia z budżetu Powiatu.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2006 rok.
4. Szpital Zachodni – kontrola działalności pod kątem właściwego gospodarowanie mieniem.
5. Kontrola realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu robót drogowych na terenie Powiatu
6. Kontrola działań Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym w zakresie dostosowania obiektu do wymogów unijnych (standaryzacja)
7. Inne bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.28
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.28 Administrator Dodanie strony do BIP.