Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 16/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.
Uchwała Nr 16/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

Na podstawie art.12 pkt .8 lit. „c „ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 / i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ Rada Powiatu
Grodziskiego uchwala co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr 295/2006 Rady Powiatu Grodziskiego wprowadza się następujące zmiany :
1/ Określona w § 1 wysokość pożyczki wynosi 44 265 zł .

§ 2

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie :

1. Zabezpiecza się pożyczkę poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją
wekslową - do wysokości zobowiązania .
2. Spłata pożyczki w kwocie 44 265 zł nastąpi w latach 2007-2008 z dochodów własnych
powiatu .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.48
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.48 Administrator Dodanie strony do BIP.