Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 17/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.
UCHWAŁA 17/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21.12.2006 r.


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 142 z 2001, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.165,166,173,182,184 i art.188 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 z 2005 roku , poz.2104 z późn.zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu ogółem w wysokości 47.269.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Z kwoty tej 1.391.400,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2006. Deficyt budżetu, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów i pożyczek z dochodów roku 2007 wyniesie 3.423.391,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
-) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.187.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.


§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 49.301.726,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
-) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi w wysokości 4.187.602,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.423.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 są przychody pochodzące z:
-) kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.
-) wolnych środków w wysokości 423.391,00 zł

§ 4
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł i rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 200.000,00 zł.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 7.035.704,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 , plan zadań inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 4A oraz plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4B.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 75.000,00 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 95.000,00 zł. Plan funduszu stanowi załącznik Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.060.000,00 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 1.341.000,00 zł. Plan funduszu stanowi załącznik Nr 6.


§ 7

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w wysokości 2.475.760,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 7, 7/1, 7/2 oraz dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7/3.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów dochodów własnych w wysokości 266.250,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 281.600,00 zł. Szczegółowe plany poszczególnych dochodów własnych przedstawiają załączniki Nr 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,8/5.

2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.912.300,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 1.862.300,00 zł. Szczegółowe plany poszczególnych gospodarstw przedstawiają załączniki Nr 9, 9/1§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 218.200,00 zł zgodnie z załącznikami nr 10 i 10/1.


§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu,
 zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł.,
 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowanych w wykazie stanowiącym załączniki Nr 4, 4A i 4B do uchwały budżetowej.


§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Grodziskiego
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.52
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.52 Administrator Dodanie strony do BIP.