Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 18/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2007 roku.
Uchwała Nr 18/III/2006

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji drogowych w 2007 roku.


Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 / i art.82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. /Dz.U. Nr 249 poz. 2104/ w związku z art.69 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe /Dz.U. Nr 72 poz.665 z 2002 roku/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.
§ 2
Zabezpiecza się spłatę kredytu, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania .

§ 3
Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2009-2011 z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 10.55
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 10.55 Administrator Dodanie strony do BIP.