Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 19/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.
Uchwała Nr 19/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami), art. 30 ust. 6, 6a i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn. zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski w brzmieniu określonym w załączniku 1 do uchwały.
§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 234/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005 r.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do spraw w niej określonych od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 19.pdf
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.05
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.05 Administrator Dodanie strony do BIP.