Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 23/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
Uchwała nr 23/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006 rokuw sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm./ w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński
Załącznik do Uchwały nr 23/III/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Program współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest oparty na przekonaniu władz powiatu o korzyściach z niego płynących, potwierdzonych dotychczasowym doświadczeniem w realizacji różnych form współpracy. Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego. Dla aktualnej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń, a także współpraca z organami powiatu, w tym również zachęcenie ludzi /społeczeństwa/ do działania społecznie użytecznego. Szczególnie we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami zwrócona zostanie uwaga na: ograniczenie bezrobocia i jego skutków, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, a przede wszystkim przywrócenie osób niepełnosprawnych do normalnego – zwykłego „sprawnego” życia, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, a także profesjonalizację działających na terenie powiatu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
§1

1.Celem wprowadzenia programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok jest:
a.umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b.stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
c.prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
d.uzupełnianie działań powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
e.zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

2.Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3.Partnerami powiatu mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując działania realizują zadania powiatu wynikające z odrębnych przepisów.

§ 2
1.Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2.Przedmiotem współpracy władz Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a.realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
b.podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu,
c.tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d.określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
e.konsultowanie aktów prawa lokalnego stosownie do zakresu działania organizacji.
§ 3
1.Powiat Grodziski realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
a.zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b.współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c.udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
d.użyczenie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach powiatowych oraz udostępnienia sali konferencyjnej Starostwa na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e.promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie w lokalnej prasie i publikacjach o udziale organizacji w pracach na rzecz powiatu.
§ 4
1.Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach, w szczególności może mieć formy:
a.Powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b.Wspieranie takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2.Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:
a.dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b.pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c.budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d.działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e.udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f.działalność polityczną i religijną.

§ 5
1.Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego Starosta opublikuje informację o nim w:
a.na stronach portalu internetowego,
b.prasie o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,
c.Biuletynie Informacji Publicznej,
d.na tablicy ogłoszeniowej Starostwa

3.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
a. rodzaju zadania,
b. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
c.zasadach przyznawania dotacji,
d.terminach i warunkach realizacji zadania,
e.terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
f.zrealizowanych przez Starostwo w roku 2007 i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym Starostwu lub przez nie nadzorowanym.

4.W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających
się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Starostwa oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach powiatowego portalu internetowego.
§ 6
1.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskaj ą dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań
publicznych wydziałach Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych podejmuje Starosta w formie zarządzenia.

2.Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Starosta zasięgnie opinii Komisji
Oceniającej.

3.Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo
zarządzeniem Starosta. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu
zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.

§ 7
1.Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań,
które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie
opublikowany , na stronach portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w Starostwie.
2.Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, zleconych im w 2007
roku zadań i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie opublikowany w załączniku
do sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu.

§ 8
Realizując zlecane zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego są zobowiązane do:
a.pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału merytorycznego Urzędu Starostwa lub jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
b.informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, poprzez media, jak również - stosownie do charakteru zadania -poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu powiatu,
§ 9
1.W imieniu Starosty kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie,
wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w § 6 ust.1 wydziały, Starostwa oraz
jednostki organizacyjne poprzez:
a.wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b.egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w Ustawie, umowach w programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok,
c.analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
d.egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2.W roku 2007 Powiat Grodziski może, w granicach posiadanych środków finansowych,
wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
realizację między innymi następujących zadań :
a.działalność rehabilitacyjna, kulturalna i edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,
b.opieka nad osobami bezdomnymi,
c.organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,
d.edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
e.edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,
f.edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym,
g.organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,
h.działalność turystyczna, krajoznawcza i przyrodnicza,
i.organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w tym również dla osób niepełnosprawnych,
§ 10
l.Władze Powiatu Grodziskiego będą pomagały podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy, mogą trafiać do powiatu środki na realizację
programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu. W roku 2007 wsparcie
samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.

2.Pomoc Powiatu obejmować będzie w miarę możliwości:
a.informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b.opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c.promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.
§ 11
1.Starosta Powiatu Grodziskiego może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
2.Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:
a.diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b.tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
c.opiniowanie aktów prawa lokalnego,
d.wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
e.opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym,
f.opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.
3.Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania, powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Starosty poprzez Stanowisko ds. Promocji proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.
4. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy Powiatu
Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
podmioty te mogą zgłaszać Radzie za pośrednictwem Stanowiska ds. Promocji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.15
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.15 Administrator Dodanie strony do BIP.