Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 49/VII/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14
Uchwała Nr 49/VII/ 2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art.5 ust.2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1,2 i 6, art. 62 ust. 1, 2 i 5, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2007 tworzy się w ramach organizacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14, Policealną Szkołę Zawodową Nr 1.

§ 2

1. Akt założycielski szkoły, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadaje się statut Policealnej Szkole Zawodowej Nr 1 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2007 r.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir KamińskiZałącznik nr 2
do uchwały Nr 49/VII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007r.


STATUT POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Nr 1

Podstawa prawna:
1. Ustawa o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą".
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) .
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.).
4. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku.
ROZDZIAŁ I

STATUS, SIEDZIBA I NAZWA SZKOŁY

§1
1. Nazwa szkoły: Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku, zawód technik informatyk o specjalności administrator baz danych oraz technik informatyk o specjalności administrator sieci komputerowych.
2. Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku, zwana dalej "Szkołą Policealną", jest szkołą publiczną.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Grodziskiego.
4. Szkoła jest jednostką budżetową Starostwa Powiatu Grodziskiego.
5. Organ nadzoru pedagogicznego - Kuratorium Oświaty w Warszawie.
6. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1.
7. Nazwa Szkoły Policealnej używana jest w pełnym brzmieniu, tj. Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1.
8. Siedzibą szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Piasta 14 w Milanówku.
§ 2
1. Szkoła Policealna kształci uczniów legitymujących się wykształceniem średnim w zawodach:
o technik informatyk o specjalności administrator baz danych
o technik informatyk o specjalności administrator sieci komputerowych.
§ 3
1. Czas nauki w Szkole Policealnej trwa zgodnie z przepisami prawa oświatowego w sprawie ramowych planów nauczania 2 lata (4 semestry).
2. Nauka w szkole jest bezpłatna w zakresie przedmiotów obowiązkowych.
3. Ilekroć w dalszej części dokumentu mowa będzie o szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkól Nr 1 – Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1.
4. Szkoła realizuje plan i programy nauczania określone i dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu technik informatyk – 312 (01) nr programu 312 (01)/T, SP/ MENiS/ 2004. 06.14
5. Programy nauczania realizowane są w oparciu o zestawy podręczników i innych środków dydaktycznych dopuszczonych i zalecanych przez MEiN.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4
Szkoła Policealna realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Kształtuje środowisko wychowawcze, zgodnie z programem wychowawczym szkoły, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie.
2. Stwarza sprzyjające warunki i umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
3. Zapewnia wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie zadań dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
4. Zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technik informatyk.
5. Przygotowuje uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju.
6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w szczególnych przypadkach współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom.
7. Zapewnia opiekę i pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej.
8. Stwarza warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.
9. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
10. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne życie, życie innych i los państwa.
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA SZKOŁY I JEJ ORGANY

§5
W skład szkoły wchodzą:
1. Zasoby materialne tj. składniki majątkowe szkoły będące jej własnością.
2. Zasoby ludzkie tj. pracownicy szkoły, uczniowie i inne osoby związane z jej działalnością.
3. Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb szkoły .

§6
1. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi szkoły określają odrębne przepisy.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określa Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych i Ustawa z 08 grudnia 2006 r. o Zmianie Ustawy o Finansach Publicznych oraz niektórych innych ustaw.

§7
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła korzysta z budynku przy ul. Piasta 14 w Milanówku.
2. Do działalności dydaktyczno – wychowawczej:
a) z sal lekcyjnych wyposażonych w środki dydaktyczne,
b) pracowni komputerowych,
c) biblioteki.
3. Do pozostałej działalności:
a) gabinetu dyrektora,
b) sekretariatu,
c) gabinetu pedagoga i psychologa,
d) pokoju nauczycielskiego,
e) gabinetu lekarskiego,
f) szatni,
g) archiwum.

§8
1. Organami szkoły policealnej są:
a) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w skład, którego wchodzi Szkoła Policealna,
b) Wicedyrektorzy,
c) Rada Pedagogiczna,
d) Samorząd Uczniowski,
e) Rada Rodziców.
2. Organy szkoły policealnej współdziałają ze sobą w celu zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły.
3. Uprawnienia i zakres obowiązków organów szkoły reguluje ustawa.
4. Kompetencje, zasady współdziałania ww. organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi oparte są o zasady:
a) zapewnienia każdemu z nich swobodnego działania w zakresie swoich kompetencji,
b) umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
c) zapewnienia bieżącej wymiany między organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
5. Szczegółowe kompetencje Dyrektora, Wicedyrektorów, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców określają regulaminy stanowiące załączniki do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w skład, którego wchodzi Szkoła Policealna.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§9
1. Szkoła pracuje wg opracowanego wcześniej pięciodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§10
Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku jest:
1. Arkusz organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowany przez dyrektora szkoły policealnej, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – d0 dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły policealnej zatwierdza organ prowadzący szkołę policealną do dnia 31 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły policealnej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły policealnej, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę policealną oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów tworzony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§11
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły policealnej jest klasa – oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30 osób, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
3. Klasą opiekuje się nauczyciel opiekun. Obowiązki nauczyciela-opiekuna określa Statut oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Nr 1.
4. Klasy realizują programy nauczania dla zawodów, zgodnie z wykazem programów nauczania dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego w szkołach publicznych, na dany rok szkolny.
5. Szkoła Policealna realizuje program nauczania według układu semestralnego. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: pierwszy - zimowy, drugi - letni.
Podział na semestry określa harmonogram pracy Zespołu Szkół Nr 1, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego.
6. Podziału na grupy na niektórych zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje dyrektor za zgodą organu prowadzącego z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów.
§12
1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min., a przerwy są 5 i 10 minutowe.
3. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.
§13
Organizację praktyk zawodowych szczegółowo określi Regulamin Praktyk Zawodowych i Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§14
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
3. Za wyniki i jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej odpowiedzialny jest nauczyciel.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu
5. Zespoły przedmiotowe ustalają dla każdego oddziału zestaw programów nauczania i podręczników.
ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE I ICH OCENIANIE
§15
1. Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Policealnej określa szczegółowo Statut Zespołu Szkół Nr 1.
2. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów szkoły policealnej oraz tryb odwoływania się od kary określa Statut oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. Przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów określa Statut Zespołu Szkół Nr 1 oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§16
1. W Szkole Policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.
2. W Szkole Policealnej zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze.
3. Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§17
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§18
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§19
1. Po zakończeniu zajęć objętych planem nauczania w danym zawodzie jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym.
2. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu zawodowego określa Regulamin Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§20
1. Rekrutację do Szkoły Policealnej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna opracowuje szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny i ogłasza je do wiadomości publicznej.
§21
1. Nabór uczniów odbywa się na podstawie zgłoszenia popartego załączonym świadectwem ukończenia szkoły średniej.
2. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie przeniesieni lub przenoszący się z innych szkół za zgodą Dyrektora Szkoły po przedstawieniu świadectwa ze szkoły poprzedniej, a także odpisu arkusza ocen wystawionego przez szkołę.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22
Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą:
1. Rekrutacji uczniów.
2. Klasyfikowania, promowania i oceniania.
3. Przeprowadzania egzaminu zawodowego.
4. Działalności dydaktyczno wychowawczej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.
5. Działalności finansowej i administracyjno – gospodarczej.
6. Sprawozdawczości.
7. Posiedzeń Rad Pedagogicznych i książkę kontroli.

§23
1. Szkoła Policealna używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Gospodarka finansowa i materiałowa Szkoły Policealnej prowadzona jest wspólnie z innymi typami szkół w ramach Zespołu Szkół Nr 1 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§24
Szkoła Policealna może korzystać ze sztandaru i ceremoniału Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku.
§25
1. Zmiany w powyższym Statucie mogą być wprowadzone na wniosek Organu Prowadzącego, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.
2. Zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§26
Wgląd do statutu mają wszystkie organa szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej.Załącznik nr 1
do uchwały Nr 49/VII/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SZKOŁY PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art.5 ust.2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1,2 i 6, art. 62 ust. 1, 2 i 5, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą nr ……/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku przy ul. Piasta 14.


zakłada się z dniem 1 września 2007 r.

Policealną Szkołę Zawodową Nr 1

z siedzibą
w

Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku
przy ul. Piasta 14


Grodzisk Mazowiecki, dnia 26 kwietnia 2007 r.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.16
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.16 Administrator Dodanie strony do BIP.