Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 56/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2006 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 56/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2006 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 ze zmianami/ i art. 67 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej/Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zmianami/ oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1
W oparciu o przedłożenie sprawozdania tj. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w kapitale /funduszu własnym/, rachunek przepływów pieniężnych oraz opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok - zatwierdza:
- sprawozdanie finansowe /bilans/ Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktów i pasywów zamyka się kwotą 201.671.980,22
oraz rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 35.687.686,83 zł
- koszty działalności operacyjnej 49.800.145,85 zł
- pozostałe przychody operacyjne 683.234,81 zł
- pozostałe koszty operacyjne 206.146,32 zł
- przychody finansowe 113.321,30 zł
- koszty finansowe 386.423,91 zł
- strata brutto z działalności gospodarczej 13.908.473,14 zł
- strata netto 13.908.473,14 zł

§ 2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 uzyskało pozytywną opinię Rady Społecznej SZPZOZ Szpital Zach. uchwałą nr 6 /2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.
§ 3
Ustala się, że wynik finansowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. pokryty zostanie z zysków przyszłych okresów.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.32
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.32 Administrator Dodanie strony do BIP.