Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 57/IX/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim .
Uchwała Nr 57/IX/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim .

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity z 2001 r. nr 142 poz.1592 z późń .zm. / oraz art. 86 ustawy z
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późń. zm. /
Rada Powiatu Grodziskiego uchwala , co następuje :
§ 1
Postanawia się udzielić poręczenia kredytu bankowego w kwocie 3 500 000 zł
/ słownie : trzy miliony pięćset tysięcy złotych / dla Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim z przeznaczeniem na uregulowanie zaległych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług .
§ 2
Poręczenie obejmuje kapitał w kwocie 3 500 000 zł / słownie : trzy miliony pięćset tysięcy złotych bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej .
Poręczenie obowiązuje w okresie spłat rat kapitałowych tj. od stycznia 2008 roku do grudnia 2017 roku .
§ 3
Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie nie wcześniej niż od stycznia 2008 roku .
Powiat Grodziski w danym roku budżetowym poręcza w/w kredyt do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat :
• w roku 2008 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2009 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2010 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2011 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2012 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2013 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2014 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2015 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2016 do wysokości 350 000 zł
• w roku 2017 do wysokości 350 000 zł

§ 4
Źródłem finansowania ewentualnego zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonego poręczenia będą dochody własne Powiatu .

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiemu .

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.33
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.33 Administrator Dodanie strony do BIP.