Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 61/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.
Uchwała nr 61/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami/ w zw. z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami/ oraz
w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym /Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
W roku 2007 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 656 946,00 zł przeznacza się zgodnie załącznikiem do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński


Załącznik do
Uchwały nr 61/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 rokuUZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego
w sprawie podziału środków PFRON na rok 2007

Zgodnie z art. 35 a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sprawie zadań realizowanych przez powiaty przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rada Powiatu decyduje, na które zadania przeznaczy powyższe środki. Wymienione w załączniku nr 1 do uchwały zadania, na jakie zostaną przeznaczone środki PFRON w roku 2007 zostały podyktowane przede wszystkim ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych jak to jest w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, czy też zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Istnieje również zapotrzebowanie na zadanie związane z dofinansowaniem do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – zostały złożone wnioski jak również wydaliśmy wnioski do powyższych zadań. W zakresie rehabilitacji zawodowej również nie brak jest sygnałów związanych z ewentualnym zapotrzebowaniem na środki PFRON, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej, w zakładach na otwartym rynku pracy, czy też podjąć pracę na własny rachunek poprzez pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. W pozostałej części zadań określone są środki z PFRON kwotowo i dotyczą zobowiązań wg zawartych umów i obowiązującego algorytmu tj.:
- zobowiązania dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.22
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.22 Administrator Dodanie strony do BIP.