Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 62/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.
Uchwała nr 62/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym/ tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1592ze zmianami/ w związku z art.79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej/dz. U. 64 poz. 593/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się maksymalne procentowe stawki zwalniania z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
2. W przypadku osób samotnych, osiągających dochód w wysokości nie przekraczając 300% kryterium dochodowego, a w przypadku osób w rodzinie osiągających dochód nie większy niż 450% kryterium dochodowego niezależnie od zastosowania stawek zwolnienia przewidzianych w załączniku do niniejszej uchwały pozostawia się kwotę zwolnioną z obciążenia odpłatnością w wysokości odpowiadającej kryterium dochodowego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.
§3
Traci moc Uchwała Nr 128/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.08.2004 w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.

§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński


Załącznik
do Uchwały nr 62/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowej uchwały uwzględnia zmienioną przez ustawodawcę wysokość kryteriów dochodowych stosowanych na potrzeby ustawy o pomocy społecznej. Na gruncie ustawy o pomocy społecznej stosowana jest okresowa zmiana wysokości kryteriów dochodowych, ostatnio dokonana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Uchwały Rady Powiatu dotyczące materii związanej ze stosowaniem przedmiotowej ustawy winny zachowywać spójność z regulacjami ustawowymi, tak by tworzyły spójny system instrumentów pomocy społecznej, np. zwolnienia rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Ponadto, uznając za niecelowe ustalanie odpłatności powodującej obciążenie zobowiązanych w ten sposób, iż pozostała część dochodu jest niższa niż kryterium dochodowe, w § 1 ust. 2 postuluje się wprowadzenie kwoty zwolnionej od obciążenia odpłatnością, w wysokości równej kryterium dochodowemu. Dotychczasowa regulacja nie zawierała takiego zastrzeżenia. Konsekwencją braku zastrzeżenia swoistej kwoty zwolnionej zawsze z obciążenia odpłatnością jest np. taka sytuacja, w której matka o dochodzie 600 zł miesięcznie, zobowiązana do odpłatności za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej powinna uiszczać odpłatność w wysokości 659 zł. Jako, że mieści się w 2 grupie jeśli idzie o stawkę zwolnienia z odpłatności (70%) po zastosowaniu tej stawki powinno się ją zobowiązać do zapłaty 198 zł. W tej hipotetycznej sytuacji, po dokonaniu potrącenia, osobie takiej pozostałoby 402 zł, czyli kwota niższa niż kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Tym samym, po pierwsze osoba taka najprawdopodobniej skorzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej (np. zasiłek celowy), a w praktyce możliwość wyegzekwowania od niej comiesięcznej odpłatności jest wysoce wątpliwa. Brak realnych możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej zobowiązań finansowych od takich osób skutkować może w dalszej konsekwencji koniecznością umarzania owych należności. Dodać przy tym należy, iż często zobowiązani rodzice powinni uiszczać opłaty za pobyt dwójki lub trójki dzieci. Reasumując bez proponowanego zastrzeżenia system zwalniania obarczony jest poważną niedoskonałością natury systemowej – mimo stosowania zwolnień nie ma możliwości dostosowania wysokości odpłatności do możliwości finansowych rodziców biologicznych.
Należy przy tym podkreślić, iż decyzje administracyjne dotyczące wysokości odpłatności podlegają kontroli instancyjnej, przy czy samorządowe kolegia odwoławcze wykazują tendencję do daleko idącej wykładni art. 75 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie, z którym „Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.”. W przypadku obciążania rodziców biologicznych odpłatności skutkującą, pozostawieniem do ich dyspozycji środków mniejszych niż kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, z pewnością odwołają się od takich decyzji. Szansa iż decyzje takie mogą być w procedurze odwoławczej uchylane jest znaczna.
Powyższe względy przemawiają za dodaniem, w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji 1 ust. 2.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.26
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.26 Administrator Dodanie strony do BIP.