Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 63/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 roku.
Uchwała Nr 63/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody o kwotę: 265 253 zł
§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 157 zł

§ 3
Zwiększa się wydatki o kwotę: 532 277 zł
§ 4
Zmniejsza się wydatki o kwotę: 267 181 zł
§ 5
1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 6
Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7
Załączniki Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r.

§ 8
Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w wysokości 3 500 000 zł
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.28
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.28 Administrator Dodanie strony do BIP.