Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 65/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, dla którego Powiat jest organizatorem.
Uchwała Nr 65/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, dla którego Powiat jest organizatorem.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust 1 pkt 7 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694), oraz art. 29 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z póź zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2006 rok Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
Sprawozdania finansowe składa się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006r., rachunku zysku i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. i z informacji dodatkowej za rok 2006.

§ 2

Strata w wysokości 24 780,77 zł osiągnięta w 2006 r. zostanie pokryta z funduszu Muzeum
w 2007 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.30
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.30 Administrator Dodanie strony do BIP.