Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 66/X/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2007 r
Uchwała nr 66/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
na II półrocze 2007 r.


Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego /Uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 roku ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1
1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Komisjom Rady Powiatu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Zał. nr 1
do Uchwały nr 66/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na II półrocze 2007 rok
sierpień
1. Walory kulturowe, turystyczne i przyrodnicze powiatu grodziskiego.
2. Sprawy różne i wniesione

wrzesień
1. Promocja zdrowego stylu życie i ochrony zdrowia w powiecie grodziskim. Sport w powiecie.
2. Sprawy różne i wniesione

październik
1. Wnioski do budżetu na 2008 rok
2. Sprawy różne i wniesione.

listopad
1. Realizacja strategii powiatowej rozwiązywania problemów społecznych /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/;
2. Sprawy różne i wniesione

grudzień
1. Sprawozdania z pracy Komisji w bieżącym roku, wnioski do planu pracy na 2008 rok.
2. Sprawy różne i wniesione


Uwaga!
Plan pracy zawiera tematy wiodące rozpatrywane w proponowanych terminach. Na każdej Komisji obok tematów zaplanowanych będą w miarę potrzeb omawiane i opiniowane zagadnienia przekazywane od Starosty lub Przewodniczącego Rady Powiatu

Zał. nr 2
do Uchwały nr 66/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30.08.07

Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na II półrocze 2007 roku

SIERPIEŃ:
Temat: Walory turystyczno- krajobrazowe powiatu grodziskiego- formy promocji.
Przyjęcie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2007 roku.
Komisja objazdowa-wspólne obrady z Komisją Polityki Społecznej i Komisją Spraw Wiejskich i Ochrony Środowiska.

WRZESIEŃ:
Temat: Współpraca z samorządem gospodarczym na terenie powiatu grodziskiego.
Ewentualnie: Współpraca z Komisjami Rad Gmin w zakresie działań Komisji Promocji.
Wspólne obrady z przedstawicielami gminnych komisji zajmującymi się podobną problematyką. Wymiana uwag, nawiązanie bliższej współpracy i opracowanie wspólnego programu działań.

PAŹDZIERNIK:
Temat: Drogi powiatowe. Transport i komunikacja na terenie powiatu grodziskiego.
Ewentualni goście: przedstawiciele PKP, WKD, PKS.

LISTOPAD:
Temat: Mienie powiatu.

GRUDZIEŃ:
Temat: Ochrona konsumenta. Podsumowanie pracy Komisji w 2007 roku.

UWAGA:
Z powodu pilnych spraw bieżących ( np. problematyka Turczynka), tematyka poszczególnych obrad Komisji może ulec zmianom.Zał. nr 3
do Uchwały nr 66/X/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30.08.07


Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na okres II półrocze 2007 roku.

sierpień – formy ochrony przyrody /komisja wyjazdowa/

wrzesień – rozwój gmin wiejskich na terenie powiatu;

październik – dostępność informacji o dopłatach dla rolników /z udziałem Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa/

listopad – realizacja gospodarki wodnej w Powiecie Grodziskim /inf. z Wydziału Ochrony Środowiska p. T. Zych/.

grudzień – melioracja a ochrona środowiska
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 25.10.2007 r., godz. 12.33
Czas Administrator Opis zmiany
25.10.2007 r., godz. 12.33 Administrator Dodanie strony do BIP.