Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 99/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Uchwała nr 99/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ w związku art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. z 2007 roku nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami/ po zasięgnięciu opinii burmistrza gminy Milanówek oraz zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Piotra Skargi w Milanówku wymienioną w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 15.59
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 15.59 Administrator Dodanie strony do BIP.