Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 100/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2008 r.
Uchwała nr 100/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
na I półrocze 2008 r.


Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego – uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego /opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1
1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński


Zał. nr 1
do Uchwały nr 100/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r .


Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2008 rokstyczeń
1. Kalendarz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym
2. Sprawy różne i wniesione

luty
1. Stawisko - dziś i jutro Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
2. Sprawy różne i wniesione

marzec

1. Formy pomocy niepełnosprawnym – działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2. Sprawy różne i wniesione.

kwiecień
1. Edukacja publiczna – szkoły powiatowe ich budżety i problemy
2. Sprawy różne i wniesione

maj
1. Problematyka lokalnego rynku pracy /PUP/
2. Sprawy różne i wniesione

czerwiec
1. Ochrona dóbr kultury
2. Sprawy różne i wniesione.


Zał. nr 2
do Uchwały nr 100/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.


Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na I półrocze 2008 roku
Styczeń
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
2. Plan pracy Komisji na I półrocze 2008 roku
3. Sprawy różne
Luty
1. Ochrona konsumenta – Powiatowy Rzecznik Konsumenta
2. Sprawy różne
Marzec
1. Współpraca samorządu z instytucjami związanymi z integracją europejską. Nawiązanie współpracy z europejskimi odpowiednikami powiatu / Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. przy ul. Żwirki i Wigury, Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku – 15 lecie wymiany młodzieży/
2. Sprawy różne
Kwiecień
1. Transport i komunikacja na terenie Powiatu Grodziskiego /osoby zaproszone - przedstawiciela PKP, WKD, PKS/
2. Sprawy różne.
Maj
1. Drogi powiatowe – komisja objazdowa /Propozycja wspólnych obrad z Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich i Komisją Polityki Społecznej/
2. Sprawy różne
Czerwiec
1. Kierunki i zakresy promocji Powiatu Grodziskiego – imprezy kulturalno-sportowe promujące Powiat Grodziski – spotkanie z organizatorami imprezy „Otwarte Ogrody”
2. Sprawy różne.


UWAGA:
Z powodu pilnych spraw bieżących, tematyka poszczególnych posiedzeń Komisji może ulec nieznacznym zmianom.

Zał. nr 3
do Uchwały nr 100/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na okres I półrocza 2008 roku.
Styczeń
Podsumowanie pracy Komisji w 2007 roku, informacja Starosty o pracach Komisji Bezpieczeństwa powołanej na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym, przyjęcie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2008.

Luty
Aktywne formy ochrony przyrody w powiecie grodziskim – realizacja zamierzeń zapisanych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska w zakresie form ochrony przyrody. Współpraca powiatu z organizacjami ekologicznymi w zakresie określonym w Strategii Powiatu i Programie Ochrony Środowiska
zaproszeni goście :
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych powiatu zajmujących się ochroną środowiska

Marzec
Ochrona przeciwpożarowa w powiecie grodziskim. Informacja Komendanta Powiatowego PSP, Informacja Prezesa Powiatowego OSP .
zaproszeni goście: komendant PSP, Prezes OSP

Kwiecień
Stan bezpieczeństwa w powiecie grodziskim – informacja Komendanta Powiatowego Policji

Maj
Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie architektury i planowania przestrzennego.
zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarowania Nieruchomościami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czerwiec
Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne na terenie powiatu grodziskiego. zaproszeni goście Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zał. nr 4
do Uchwały nr 100/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 roku
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na 2008 r.

Styczeń 2008 r.
1. Omówienie zmiany budżetu Powiatu na 2008 rok;
2. Omówienie planu pracy Komisji na 2008 rok;
3. Sprawy różne.

Luty 2008 r.
1. Zaopiniowanie zmian w budżecie na 2008 rok;
2. Sprawy różne;

Marzec 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2008 rok;
2. Wstępne omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2007 roku;
3. Sprawy różne.

Kwiecień 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2008 rok;
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu w 2007 roku;
3. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla działań Zarządu Powiatu w roku 2007;
4. Sprawy różne.

Maj, czerwiec, sierpień 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
2. Sprawy różne.

Wrzesień 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2008 rok;
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za I półrocze;
3. Sprawy różne.

Październik 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2008 roku;
3. Sprawy różne.

Listopad, grudzień 2008 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
2. Prace nad budżetem powiatu na 2009 rok;
3. Sprawy bieżące.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.00
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 16.00 Administrator Dodanie strony do BIP.