Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 101/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.
Uchwała Nr 101/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2008 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 7 491 034 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 8 148 868 zł

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 239 834 zł

§ 4
Załączniki Nr 3, Nr 3A i 3B do uchwały budżetowej Nr 94/XIV/2007 z 20 grudnia 2007 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 3, Nr 3A i Nr 3B do Uchwały Nr 101/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 r.


§ 5
Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4


§6

Załącznik Nr 10 do budżetowej Nr 94/XIV/2007 z 20 grudnia 2007 r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 101/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 r.

§ 7

Uchyla się § 13 do Uchwały Nr 94/XIV/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pracownikom jednorazowych zaliczek do wysokości 2 000 złotych na pokrycie drobnych wydatków dokonywanych na potrzeby Starostwa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.00
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 16.00 Administrator Dodanie strony do BIP.