Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 103/XV/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 103/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /Uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 roku ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2008 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu GrodziskiegoSławomir Kamiński
Zał. do Uchwały nr 103/XV/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku

1. Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Muzeum w Stawisku za lata 2006-2007.

2. Ognisko Plastyczne – kontrola działalności merytorycznej i finansowej za lata 2006-2007.

3. Kontrola procedur dotyczących wydawania decyzji administracji i dostępu do informacji w Starostwie Powiatowym.

4. Kontrola gospodarowania mieniem Powiatu.

5. Kontrola z wykorzystania dotacji przekazywanych przez Powiat dla Powiatowego Zarządu Dróg za 2007 rok.

6. Bieżące zadania zlecone przez Radę Powiatu.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.02
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 05.02.2008 r., godz. 16.02
Czas Administrator Opis zmiany
05.02.2008 r., godz. 16.02 Administrator Dodanie strony do BIP.