Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.
Uchwała Nr 195/XXX/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami), art. 30 ust. 6, 6a, 10 i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: uchwała Nr 95/XIV/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz uchwała Nr 179/XXVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały - Regulamin
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.44
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 08.44
Czas Administrator Opis zmiany
08.04.2009 r., godz. 08.44 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.